Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. januarja 2014

28. januar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. januarja 2014 se je stanja zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 207,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija), ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 355,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5 milijard EUR na 929,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 21,1 milijarde EUR na 93,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 40,1 milijarde EUR na 497,1 milijarde EUR. V sredo, 22. januarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 94,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 116,3 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 179 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 152,1 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 44 milijard EUR (v primerjavi s 36,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 233,5 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 24. januarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 177,4 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 40,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 25,4 milijarde EUR na 227,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.157 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 243.861 −1.898
2.1 Terjatve do MDS 81.583 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 162.278 −1.893
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.296 671
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.114 128
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.114 128
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 693.177 20.618
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 116.281 21.543
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 576.717 −991
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 179 65
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 74.670 1.541
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 589.264 520
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 233.520 −515
7.2 Drugi vrednostni papirji 355.743 1.035
8 Dolg širše države v EUR 28.287 0
9 Druga sredstva 244.470 1.856
Skupaj sredstva 2.221.296 23.436
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 929.924 −5.019
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 423.979 5.981
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 227.884 25.435
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 44.010 7.521
2.3 Vezane vloge 152.067 −26.933
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 −42
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.113 −1.886
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 122.961 24.638
5.1 Širša država 93.636 21.131
5.2 Druge obveznosti 29.325 3.507
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 105.820 −314
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.289 −1.411
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.890 −36
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.890 −36
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 223.179 1.533
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 90.548 −50
Skupaj obveznosti 2.221.296 23.436
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije