Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 januari 2014

28 januari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 januari 2014 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van een aankoop van gouden munten.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 207,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week werden door het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 355,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5 miljard naar EUR 929,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 21,1 miljard naar EUR 93,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 40,1 miljard naar EUR 497,1 miljard. Op woensdag 22 januari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 94,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 116,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 179 miljard en werden voor een bedrag van EUR 152,1 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 44 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 36,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 233,5 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 24 januari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 177,4 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 40,9 miljard en EUR 15,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 25,4 miljard naar EUR 227,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.157 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 243.861 −1.898
2.1 Vorderingen op het IMF 81.583 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 162.278 −1.893
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.296 671
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.114 128
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.114 128
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 693.177 20.618
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 116.281 21.543
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 576.717 −991
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 179 65
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.670 1.541
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 589.264 520
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 233.520 −515
7.2 Overige waardepapieren 355.743 1.035
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.287 0
9 Overige activa 244.470 1.856
Totaal activa 2.221.296 23.436
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 929.924 −5.019
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 423.979 5.981
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 227.884 25.435
2.2 Depositofaciliteit 44.010 7.521
2.3 Termijndeposito's 152.067 −26.933
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 −42
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.113 −1.886
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 122.961 24.638
5.1 Overheid 93.636 21.131
5.2 Overige verplichtingen 29.325 3.507
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 105.820 −314
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.289 −1.411
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.890 −36
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.890 −36
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 223.179 1.533
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 90.548 −50
Totaal passiva 2.221.296 23.436