Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 juli 2009

8 juli 2009

Zoals aangekondigd op 7 mei 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) besloten in euro luidende en in het eurogebied uitgegeven gedekte obligaties aan te kopen. Omwille van de weergave is actiefpost 7, getiteld “Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”, onderverdeeld in twee posities: actiefpost 7.1, getiteld “ Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden”, die is geïntroduceerd ter weergave van de in euro luidende gedekte-obligatiesportefeuille, die in juli 2009 van start zal gaan; en actiefpost 7.2, getiteld “ Overige waardepapieren”, die verhandelbare waardepapieren omvat die geen verband houden met de monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem (deze positie nam voorheen de gehele actiefpost 7 voor zijn rekening). De geconsolideerde weekstaat van deze week is opgesteld volgens deze nieuwe balansindeling.

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 3 juli 2009 was de daling van EUR 8,5 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, alsmede van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 10,5 miljard naar EUR 206,2 miljard. De verandering was het gevolg van het effect van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, cliënten- en beleggingstransacties, en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 juli 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 30,5 miljard CHF 29 miljard
2 juli 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 40,6 miljard USD 39,3 miljard
2 juli 2009 28-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,9 miljard USD 0,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de ECB met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (nu opgenomen onder actiefpost 7,2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 302,2 miljard, voornamelijk als gevolg van transacties. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,6 miljard naar EUR 768,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 44,3 miljard naar EUR 109,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 141,9 miljard naar EUR 518,7 miljard. Op woensdag 1 juli 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 167,9 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 105,9 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 316 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 236,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 99,9 miljard naar EUR 168,3 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 3 juli 2009 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 665,770 per fine ounce

USD: 1,4134 per EUR

JPY: 135,51 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0989 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 232.128 −5 −8.495
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.863 3.696 −4.570
2.1 Vorderingen op het IMF 16.844 −12 −381
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.019 3.708 −4.189
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 66.501 −3.864 −4.746
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.263 291 171
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.263 291 171
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 834.633 −62.205 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 105.905 −61.998 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 728.598 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 58 −268 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 72 60 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.087 −1.390 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 302.191 630 −24
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 0 0 0
7.2 Overige waardepapieren 302.191 630 −24
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.276 −467 −26
9 Overige activa 239.684 −2.880 −1.807
Totaal activa 1.911.628 −66.195 −19.497
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 768.737 6.590 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 484.302 −20.214 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 168.325 −99.919 0
2.2 Depositofaciliteit 315.955 79.720 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 22 −15 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 277 53 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.826 −44.452 0
5.1 Overheid 109.065 −44.313 0
5.2 Overige verplichtingen 7.761 −138 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.827 −10.050 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.265 253 −338
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.476 1.493 −317
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.476 1.493 −317
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0 −115
10 Overige passiva 153.723 131 −3.571
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0 −15.155
12 Kapitaal en reserves 72.963 1 −1
Totaal passiva 1.911.628 −66.195 −19.497

Contactpersonen voor de media