Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 3. červenci 2009

8. července 2009

Jak bylo oznámeno 7. května 2009, Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla, že budou nakupovány kryté dluhopisy v eurech vydané v eurozóně. Z prezentačních důvodů byla položka 7 na straně aktiv nazvaná „ Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech“ rozdělena na dvě části: položku 7.1 na straně aktiv nazvanou „ Cenné papíry držené pro účely měnové politiky“, která bude zachycovat portfolio krytých dluhopisů v eurech, jež začne fungovat od července 2009, a položku 7.2 na straně aktiv nazvanou „ Ostatní cenné papíry“, která zahrnuje obchodovatelné cenné papíry, jež nesouvisejí s operacemi měnové politiky Eurosystému (která dříve tvořila celou položku 7 na straně aktiv). Konsolidovaná rozvaha tento týden již vychází z uvedeného nového formátu rozvahy.

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. července 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 8,5 mld. EUR převážně čtvrtletnímu přecenění a dále prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 10,5 mld. EUR na 206,2 mld. EUR. Tato změna je důsledkem vlivu čtvrtletního přecenění, klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. července 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 30,5 mld. CHF 29 mld. CHF
2. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 40,6 mld. USD 39,3 mld. USD
2. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 28 dní 1,9 mld. USD 0,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které ECB uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (nyní vykazovaných pod položkou 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 302,2 mld. EUR, a to převážně v důsledku transakcí. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 6,6 mld. EUR na 768,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 44,3 mld. EUR na 109,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 141,9 mld. EUR na 518,7 mld. EUR. Ve středu 1. července 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 167,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 105,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 316 mld. EUR (ve srovnání s 236,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 99,9 mld. EUR na 168,3 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy ke 3. červenci 2009 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 665,770 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4134 USD/EUR

JPY: 135,51 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání (SDR): 1,0989 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 128 −5 −8 495
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 863 3 696 −4 570
2.1 Pohledávky za MMF 16 844 −12 −381
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 019 3 708 −4 189
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 66 501 −3 864 −4 746
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 263 291 171
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 263 291 171
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 834 633 −62 205 0
5.1 Hlavní refinanční operace 105 905 −61 998 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 728 598 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 58 −268 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 72 60 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 087 −1 390 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 302 191 630 −24
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 0 0 0
7.2 Ostatní cenné papíry 302 191 630 −24
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 276 −467 −26
9 Ostatní aktiva 239 684 −2 880 −1 807
Aktiva celkem 1 911 628 −66 195 −19 497
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 768 737 6 590 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 484 302 −20 214 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 168 325 −99 919 0
2.2 Vkladová facilita 315 955 79 720 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 22 −15 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 277 53 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 826 −44 452 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 109 065 −44 313 0
5.2 Ostatní závazky 7 761 −138 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 107 827 −10 050 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 265 253 −338
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 476 1 493 −317
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 476 1 493 −317
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0 −115
10 Ostatní pasiva 153 723 131 −3 571
11 Účty přecenění 187 797 0 −15 155
12 Kapitál a rezervní fondy 72 963 1 −1
Pasiva celkem 1 911 628 −66 195 −19 497

Kontakty pro média