Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 lipca 2009 r.

8 lipca 2009 r.

Zgodnie z komunikatem z dnia 7 maja 2009 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła decyzję o skupie zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro i wyemitowanych w strefie euro. Dla celów prezentacyjnych pozycja aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro” została podzielona na dwie pozycje: 7.1 „Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej”, przedstawiającą stan portfela zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro, który zacznie funkcjonować w lipcu 2009 r., oraz 7.2 „Pozostałe papiery wartościowe”, obejmującą rynkowe papiery wartościowe niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu (dotychczas pozycja aktywów 7 obejmowała wyłącznie takie papiery). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z tego tygodnia zostało sporządzone zgodnie z nowym wzorem.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 3 lipca 2009 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 8,5 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, a także ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 10,5 mld euro do poziomu 206,2 mld euro. Spadek ten wynikał z kwartalnej aktualizacji wyceny, z transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz z operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1 lipca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 30,5 mld CHF 29 mld CHF
2 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 40,6 mld USD 39,3 mld USD
2 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 28 dni 1,9 mld USD 0,2 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez EBC z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (obecnie pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 302,2 mld euro, głównie wskutek zawartych transakcji. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6,6 mld euro do poziomu 768,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 44,3 mld euro do poziomu 109,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 141,9 mld euro do poziomu 518,7 mld euro. W środę 1 lipca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 167,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 105,9 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 316 mld euro (w porównaniu z 236,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 99,9 mld euro do poziomu 168,3 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 3 lipca 2009 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 665,770 EUR za 1 uncję czystego złota

1,4134 USD za 1 EUR

135,51 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0989 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 232.128 −5 −8.495
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 158.863 3.696 −4.570
2.1 Należności od MFW 16.844 −12 −381
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.019 3.708 −4.189
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 66.501 −3.864 −4.746
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.263 291 171
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.263 291 171
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 834.633 −62.205 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 105.905 −61.998 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 728.598 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 58 −268 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 72 60 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.087 −1.390 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 302.191 630 −24
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 0 0 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.191 630 −24
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.276 −467 −26
9 Pozostałe aktywa 239.684 −2.880 −1.807
Aktywa razem 1.911.628 −66.195 −19.497
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 768.737 6.590 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 484.302 −20.214 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 168.325 −99.919 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 315.955 79.720 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 −15 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 277 53 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.826 −44.452 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 109.065 −44.313 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.761 −138 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 107.827 −10.050 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.265 253 −338
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.476 1.493 −317
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.476 1.493 −317
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0 −115
10 Pozostałe pasywa 153.723 131 −3.571
11 Różnice z wyceny 187.797 0 −15.155
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.963 1 −1
Pasywa razem 1.911.628 −66.195 −19.497

Kontakt z mediami