Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. liepos 3 d.

2009 m. liepos 8 d.

Kaip skelbta 2009 m. gegužės 7 d., Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė pirkti euro zonoje išleistas eurais padengtas obligacijas. Aiškumo dėlei 7 straipsnis turto dalyje (E uro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais) buvo padalintas į šias dvi dalis: 7.1 straipsnis turto dalyje ( Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais), sukurtas siekiant parodyti eurais padengtų obligacijų portfelį, kuris bus pradėtas formuoti 2009 m. liepos mėn., ir 7.2 straipsnis turto dalyje ( Kiti vertybiniai popieriai), apimantis apyvartinius vertybinius popierius, nesusijusius su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis, kuris anksčiau ir buvo visas 7 straipsnis turto dalyje. Šios savaitės konsoliduota finansinė ataskaita sudaryta taikant šią naują balanso formą.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. liepos 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 8,5 mlrd. eurų daugiausia dėl ketvirtinio koregavimo dėl perkainojimo ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,5 mlrd. eurų – iki 206,2 mlrd. eurų, Pokytis atsirado atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo, taip pat dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. liepos 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 30,5 mlrd. CHF 29 mlrd. CHF
2009 m. liepos 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 40,6 mlrd. USD 39,3 mlrd. USD
2009 m. liepos 2 d. 28 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,9 mlrd. USD 0,2 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (dabar nurodytos 7.2 straipsnyje turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 302,2 mlrd. eurų, daugiausia dėl sandorių. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 768,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 44,3 mlrd. eurų – iki 109,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 141,9 mlrd. eurų – iki 518,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. liepos 1 d., baigėsi 167,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 105,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 316 mlrd. eurų (palyginti su 236,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 99,9 mlrd. eurų – iki 168,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2009 m. liepos 3 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 665,770 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,4134 USD/EUR

JPY: 135,51 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0989 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 232 128 −5 −8 495
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 863 3 696 −4 570
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 844 −12 −381
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 019 3 708 −4 189
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 66 501 −3 864 −4 746
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 263 291 171
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 263 291 171
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 834 633 −62 205 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 105 905 −61 998 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 728 598 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 58 −268 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 72 60 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 087 −1 390 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 302 191 630 −24
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 0 0 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 191 630 −24
8 Valdžios skola eurais 36 276 −467 −26
9 Kitas turtas 239 684 −2 880 −1 807
Visas turtas 1 911 628 −66 195 −19 497
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 768 737 6 590 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 484 302 −20 214 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 168 325 −99 919 0
2.2 Indėlių galimybė 315 955 79 720 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 −15 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 277 53 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 826 −44 452 0
5.1 Valdžiai 109 065 −44 313 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 761 −138 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 107 827 −10 050 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 265 253 −338
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 476 1 493 −317
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 476 1 493 −317
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0 −115
10 Kiti įsipareigojimai 153 723 131 −3 571
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0 −15 155
12 Kapitalas ir rezervai 72 963 1 −1
Visi įsipareigojimai 1 911 628 −66 195 −19 497

Kontaktai žiniasklaidai