Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. julija 2009

8. julij 2009

Kot je bilo objavljeno 7. maja 2009, je Svet ECB sprejel sklep o kupovanju kritih obveznic v eurih, ki so bile izdane v euroobmočju. Zaradi preglednosti je bila postavka sredstev 7 z naslovom »Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v EUR« razdeljena v dve podpostavki: postavka sredstev 7.1 z naslovom »Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike«, ki je bila uvedena za prikaz portfelja kritih obveznic v eurih (portfelj bo začel delovati julija 2009), in postavko sredstev 7.2 z naslovom »Drugi vrednostni papirji«, ki vključuje tržne vrednostne papirje, ki niso povezani z operacijami denarne politike Eurosistema (ta postavka je prej zajemala celotno postavko sredstev 7). Konsolidirani računovodski izkaz za ta teden je sestavljen v skladu z novo obliko bilance stanja.

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. julija 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 8,5 milijarde EUR, kar je predvsem posledica četrtletnih prilagoditev prevrednotenja ter prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 10,5 milijarde EUR na 206,2 milijarde EUR. Sprememba je rezultat četrtletnih prilagoditev prevrednotenja, transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. julij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 30,5 mrd CHF 29 mrd CHF
2. julij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 40,6 mrd USD 39,3 mrd USD
2. julij 2009 28-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,9 mrd USD 0,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (zdaj postavka sredstev 7.2) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 302,2 milijarde EUR, in sicer predvsem na račun transakcij. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,6 milijarde EUR na 768,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 44,3 milijarde EUR na 109,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 141,9 milijarde EUR na 518,7 milijarde EUR. V sredo, 1. julija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 167,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 105,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 316 milijard EUR (v primerjavi s 236,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 99,9 milijarde EUR na 168,3 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 3. julija 2009 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 665,770 EUR za unčo

USD: 1,4134 za EUR

JPY: 135,51 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0989 EUR za PPČ.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.128 −5 −8.495
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.863 3.696 −4.570
2.1 Terjatve do MDS 16.844 −12 −381
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.019 3.708 −4.189
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 66.501 −3.864 −4.746
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.263 291 171
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.263 291 171
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 834.633 −62.205 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 105.905 −61.998 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 728.598 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 58 −268 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 72 60 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.087 −1.390 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 302.191 630 −24
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 0 0 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.191 630 −24
8 Dolg širše države v EUR 36.276 −467 −26
9 Druga sredstva 239.684 −2.880 −1.807
Skupaj sredstva 1.911.628 −66.195 −19.497
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 768.737 6.590 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 484.302 −20.214 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 168.325 −99.919 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 315.955 79.720 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 22 −15 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 277 53 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 116.826 −44.452 0
5.1 Širša država 109.065 −44.313 0
5.2 Druge obveznosti 7.761 −138 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 107.827 −10.050 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.265 253 −338
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.476 1.493 −317
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.476 1.493 −317
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0 −115
10 Druge obveznosti 153.723 131 −3.571
11 Računi prevrednotenja 187.797 0 −15.155
12 Kapital in rezerve 72.963 1 −1
Skupaj obveznosti 1.911.628 −66.195 −19.497

Stiki za medije