Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 juli 2009

8 juli 2009

I enlighet med vad som tillkännagavs den 7 maj 2009 har Europeiska centralbankens råd (ECB) beslutat att köpa säkerställda obligationer i euro emitterade i euroområdet. För presentationsändamål har post 7 på tillgångssidan, Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet, delats upp: post 7.1 på tillgångssidan kallad ” Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften” som införts för att återspegla portföljen med säkerställda obligationer i euro som startar i juli 2009 samt post 7.2 på tillgångssidan kallad ” Övriga värdepapper” i vilken ingår omsättbara värdepapper som inte är relaterade till Eurosystemets penningpolitiska operationer (och tidigare omfattade hela tillgångspost 7). Denna veckas konsoliderade balansräkning har ställts upp enligt den nya balansräkningens format.

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under veckan som slutade den 3 juli 2009 motsvarade minskningen på 8,5 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 10,5 miljarder EUR till 206,2 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar, kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 juli 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 30,5 miljarder CHF 29 miljarder CHF
2 juli 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 40,6 miljarder USD 39,3 miljarder USD
2 juli 2009 28-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 1,9 miljarder USD 0,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7,2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 302,2 miljarder EUR, främst beroende på transaktioner. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,6 miljarder EUR till 768,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 44,3 miljarder EUR till 109,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 141,9 miljarder EUR till 518,7 miljarder EUR. Onsdagen den 1 juli 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 167,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 105,9 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 316 miljarder EUR (jämfört med 236,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 99,9 miljarder EUR till 168,3 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 3 juli 2009 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 665,770 EUR per fine oz.

USD: 1,4134 per EUR

JPY: 135,51 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0989 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 232.128 −5 −8.495
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.863 3.696 −4.570
2.1 Fordringar på IMF 16.844 −12 −381
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.019 3.708 −4.189
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 66.501 −3.864 −4.746
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.263 291 171
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.263 291 171
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 834.633 −62.205 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 105.905 −61.998 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 728.598 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 58 −268 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 72 60 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.087 −1.390 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 302.191 630 −24
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 0 0 0
7.2 Andra värdepapper 302.191 630 −24
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.276 −467 −26
9 Övriga tillgångar 239.684 −2.880 −1.807
Summa tillgångar 1.911.628 −66.195 −19.497
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 768.737 6.590 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 484.302 −20.214 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 168.325 −99.919 0
2.2 Inlåningsfacilitet 315.955 79.720 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 22 −15 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 277 53 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.826 −44.452 0
5.1 Offentliga sektorn 109.065 −44.313 0
5.2 Övriga skulder 7.761 −138 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 107.827 −10.050 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.265 253 −338
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.476 1.493 −317
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.476 1.493 −317
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0 −115
10 Övriga skulder 153.723 131 −3.571
11 Värderegleringskonton 187.797 0 −15.155
12 Eget kapital 72.963 1 −1
Summa skulder 1.911.628 −66.195 −19.497

Kontakt för media