Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. júlu 2009

8. júla 2009

Ako bolo oznámené dňa 7. mája 2009, Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla o nákupe krytých dlhopisov denominovaných v eurách vydaných v eurozóne. Z tohto dôvodu sa mení aj štruktúra súvahy. Položka 7 na strane aktív „Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách“ bola rozdelená na dve časti: položku 7.1 „Cenné papiere držané na účely menovej politiky“ a položku 7.2 „Ostatné cenné papiere“. Položka 7.1 predstavuje portfólio krytých dlhopisov denominovaných v eurách, ktoré vznikne v júli 2009, a položka 7.2 obsahuje obchodovateľné cenné papiere, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému (doteraz tvorili celú položku 7 na strane aktív). Konsolidovaný finančný výkaz už tento týždeň vychádza z nového formátu súvahy.

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. júla 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 8,5 mld. EUR, a to najmä v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 10,5 mld. EUR na 206,2 mld. EUR, a to v dôsledku štvrťročného precenenia, klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. júla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 30,5 mld. CHF 29 mld. CHF
2. júla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 40,6 mld. USD 39,3 mld. USD
2. júla 2009 28-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,9 mld. USD 0,2 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (teraz položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 302,2 mld. EUR, najmä v dôsledku transakcií. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 6,6 mld. EUR na 768,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 44,3 mld. EUR na 109,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 141,9 mld. EUR na 518,7 mld. EUR. V stredu 1. júla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 167,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 105,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 316 mld. EUR (v porovnaní s 236,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 99,9 mld. EUR na 168,3 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 3. júlu 2009 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení na konci štvrťroka“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 665,770 EUR za uncu čistého zlata

1,4134 USD/EUR

135,51 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0989 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 128 −5 −8 495
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 863 3 696 −4 570
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 844 −12 −381
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 019 3 708 −4 189
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 66 501 −3 864 −4 746
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 263 291 171
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 263 291 171
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 834 633 −62 205 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 105 905 −61 998 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 728 598 0 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 58 −268 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 72 60 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 087 −1 390 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 302 191 630 −24
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 0 0 0
7.2 Ostatné cenné papiere 302 191 630 −24
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 276 −467 −26
9 Ostatné aktíva 239 684 −2 880 −1 807
Úhrn aktív 1 911 628 −66 195 −19 497
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 768 737 6 590 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 484 302 −20 214 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 168 325 −99 919 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 315 955 79 720 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 22 −15 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 277 53 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 826 −44 452 0
5.1 Verejná správa 109 065 −44 313 0
5.2 Ostatné záväzky 7 761 −138 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 107 827 −10 050 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 265 253 −338
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 476 1 493 −317
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 476 1 493 −317
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0 −115
10 Ostatné pasíva 153 723 131 −3 571
11 Účty precenenia 187 797 0 −15 155
12 Kapitál a rezervy 72 963 1 −1
Úhrn pasív 1 911 628 −66 195 −19 497

Kontakt pre médiá