Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 3. jūlijā

2009. gada 8. jūlijā

Saskaņā ar 2009. gada 7. maija paziņojumu Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome nolēmusi pirkt euro zonā emitētās euro denominētās nodrošinātās obligācijas. Pārskatāmībai 7. aktīvu postenis "Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro" sadalīts divos posteņos: 7.1. aktīvu postenī "Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem", kas izveidots, lai atspoguļotu euro denominēto nodrošināto obligāciju portfeli (sākot no 2009. gada jūlija), un 7.2. aktīvu postenī "Pārējie vērtspapīri", kas ietver brīvi pārdodamos vērtspapīrus, kuri nav saistīti ar Eurosistēmas monetārās politikas operācijām un iepriekš veidoja visu 7. aktīvu posteni. Šīs nedēļas konsolidētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar šo jauno bilances formātu.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 3. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 8.5 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 10.5 mljrd. euro (līdz 206.2 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijām, klientu un portfeļu darījumiem un likviditāti palielinošajiem darījumiem ASV dolāros.

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 1. jûlijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 30.5 mljrd. Šveices franku 29 mljrd. Šveices franku
2009. gada 2. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 40.6 mljrd. ASV dolāru 39.3 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 2. jûlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 28 dienas 1.9 mljrd. ASV dolāru 0.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (ko tagad uzrāda 7.2. aktīvu postenī) apjoms galvenokārt darījumu rezultātā pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 302.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.6 mljrd. euro (līdz 768.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 44.3 mljrd. euro (līdz 109.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 141.9 mljrd. euro (līdz 518.7 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 1. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 167.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 105.9 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 316 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 236.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 99.9 mljrd. euro (līdz 168.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2009. gada 3. jūlijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 665.770 EUR par Trojas unci

1.4134 USD par 1 EUR

135.51 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0989 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,128 −5 −8,495
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,863 3,696 −4,570
2.1 SVF debitoru parādi 16,844 −12 −381
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,019 3,708 −4,189
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 66,501 −3,864 −4,746
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,263 291 171
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,263 291 171
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 834,633 −62,205 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 105,905 −61,998 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 728,598 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 58 −268 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 72 60 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,087 −1,390 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 302,191 630 −24
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 0 0 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,191 630 −24
8 Valdības parāds euro 36,276 −467 −26
9 Pārējie aktīvi 239,684 −2,880 −1,807
Kopā aktīvi 1,911,628 −66,195 −19,497
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 768,737 6,590 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 484,302 −20,214 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 168,325 −99,919 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 315,955 79,720 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 22 −15 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 277 53 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116,826 −44,452 0
5.1 Saistības pret valdību 109,065 −44,313 0
5.2 Pārējās saistības 7,761 −138 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 107,827 −10,050 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,265 253 −338
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,476 1,493 −317
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,476 1,493 −317
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0 −115
10 Pārējās saistības 153,723 131 −3,571
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0 −15,155
12 Kapitāls un rezerves 72,963 1 −1
Kopā pasīvi 1,911,628 −66,195 −19,497

Kontaktinformācija presei