Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. juli 2009

8. juli 2009

Som meddelt den 7. maj 2009 har Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttet at opkøbe eurodenominerede særligt dækkede obligationer udstedt i euroområdet. Af hensyn til præsentationen er aktivpost 7, " Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet", blevet opdelt i to positioner, aktivpost 7.1, "Værdipapirer, som holdes af pengepolitiske hensyn", der er indført for at afspejle porteføljen af eurodenominerede særligt dækkede obligationer, der vil starte i juli 2009, og aktivpost 7.2, "Andre værdipapirer", som omfatter omsættelige værdipapirer uden relation til Eurosystemets pengepolitiske operationer (som tidligere udgjorde hele aktivpost 7). Denne uges konsoliderede balance er opstillet i overensstemmelse med dette nye balanceformat.

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. juli 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 8,5 mia. euro. Faldet skyldtes hovedsagelig kvartalsvise revalueringer samt en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 10,5 mia. euro til 206,2 mia. euro. Ændringen skyldtes hovedsagelig virkningen af de kvartalsvise revalueringer, kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. juli 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 30,5 mia. CHF 29 mia.
2. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 40,6 mia. USD 39,3 mia.
2. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 28 dage USD 1,9 mia. USD 0,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som ECB har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (nu opført under aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 302,2 mia. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig transaktioner. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,6 mia. euro til 768,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 44,3 mia. euro til 109,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 141,9 mia. euro til 518,7 mia. euro. Onsdag den 1. juli 2009 udløb en primær markedsoperation på 167,9 mia. euro, og en ny på 105,9 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 316 mia. euro (mod 236,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 99,9 mia. euro til 168,3 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 3. juli 2009 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 665,770 pr. fine oz.

USD 1,4134 pr. EUR

JPY: 135,51 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0989 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.128 −5 −8.495
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.863 3.696 −4.570
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.844 −12 −381
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.019 3.708 −4.189
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 66.501 −3.864 −4.746
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.263 291 171
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.263 291 171
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 834.633 −62.205 0
5.1 Primære markedsoperationer 105.905 −61.998 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 728.598 0 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 58 −268 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 72 60 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.087 −1.390 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 302.191 630 −24
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 0 0 0
7.2 Andre værdipapirer 302.191 630 −24
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.276 −467 −26
9 Andre aktiver 239.684 −2.880 −1.807
Aktiver i alt 1.911.628 −66.195 −19.497
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 768.737 6.590 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 484.302 −20.214 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 168.325 −99.919 0
2.2 Indlånsfacilitet 315.955 79.720 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 22 −15 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 277 53 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.826 −44.452 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 109.065 −44.313 0
5.2 Andre forpligtelser 7.761 −138 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 107.827 −10.050 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.265 253 −338
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.476 1.493 −317
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.476 1.493 −317
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0 −115
10 Andre forpligtelser 153.723 131 −3.571
11 Revalueringskonti 187.797 0 −15.155
12 Kapital og reserver 72.963 1 −1
Passiver i alt 1.911.628 −66.195 −19.497

Medie- og pressehenvendelser