Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. juuli 2009

8. juuli 2009

Nagu 7. mail 2009 teatati, otsustas Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu hakata ostma eurodes nomineeritud tagatud võlakirju, mis on välja lastud euroalal. Esitamise huvides on varade kirje 7 E urodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvad väärtpaberid” jaotatud kaheks positsiooniks: varade kirje 7.1 „Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid”, mis kajastab eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade portfelli (koostatakse alates 2009. aasta juulist); ning varade kirje 7.2 „Muud väärtpaberid”, kuhu kuuluvad likviidsed väärtpaberid, mis ei ole seotud eurosüsteemi rahapoliitika tehingutega (varem hõlmas kogu varade kirjet 7). Selle nädala konsolideeritud finantsaruanne on koostatud uusi bilansikirjeid arvestades.

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. juulil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 8,5 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 10,5 miljardi euro võrra 206,2 miljardi euroni. See oli tingitud kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandustest, kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites likviidsust lisavatest operatsioonidest.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. juuli 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 30,5 miljardit Šveitsi franki 29 miljardit Šveitsi franki
2. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 40,6 miljardit USA dollarit 39,3 miljardit USA dollarit
2. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 28 päeva 1,9 miljardit USA dollarit 0,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (nüüd varade kirje 7.2) maht kasvas peamiselt tehingutest tingituna 0,6 miljardi euro võrra 302,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6,6 miljardi euro võrra 768,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 44,3 miljardi euro võrra 109,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 141,9 miljardi euro võrra 518,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. juulil 2009 möödus 167,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 105,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 316 miljardi euro ulatuses (võrreldes 236,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 99,9 miljardi euro võrra 168,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2009. aasta 3. juuli seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 665,770 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,4134

EUR / JPY: 135,51

SDRid: 1,0989 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 128 −5 −8 495
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 863 3 696 −4 570
2.1 Nõuded RVFle 16 844 −12 −381
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 019 3 708 −4 189
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 66 501 −3 864 −4 746
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 263 291 171
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 263 291 171
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 834 633 −62 205 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 105 905 −61 998 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 728 598 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 58 −268 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 72 60 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 087 −1 390 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 302 191 630 −24
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 0 0 0
7.2 Muud väärtpaberid 302 191 630 −24
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 276 −467 −26
9 Muud varad 239 684 −2 880 −1 807
Varad kokku 1 911 628 −66 195 −19 497
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 768 737 6 590 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 484 302 −20 214 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 168 325 −99 919 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 315 955 79 720 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 22 −15 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 277 53 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 826 −44 452 0
5.1 Valitsussektor 109 065 −44 313 0
5.2 Muud kohustused 7 761 −138 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 107 827 −10 050 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 265 253 −338
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 476 1 493 −317
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 476 1 493 −317
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0 −115
10 Muud kohustused 153 723 131 −3 571
11 Ümberhindluskontod 187 797 0 −15 155
12 Kapital ja reservid 72 963 1 −1
Kohustused kokku 1 911 628 −66 195 −19 497

Kontaktandmed