Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.7.2009

8.7.2009

Kuten 7.5.2009 ilmoitettiin, Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on tehnyt päätöksen euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten katettujen joukkolainojen ostamisesta. Taseen esitystavan selkeyttämiseksi vastaavien erä 7, ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta”, on jaettu kahteen osaan. Uudessa vastaavien erässä 7.1, ”Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit”, esitetään heinäkuussa 2009 aloitettavat sijoitukset euromääräisiin katettuihin joukkolainoihin. Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin, (eli aiempi vastaavien erä 7) esitetään tase-erässä 7.2, ”Muut arvopaperit”. Tämän viikon konsolidoitu tase on laadittu uutta esitystapaa käyttäen.

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.7.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 8,5 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta mutta myös erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 10,5 miljardilla eurolla 206,2 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen, asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.7.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 30,5 miljardia Sveitsin frangia 29 miljardia Sveitsin frangia
2.7.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 40,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 39,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria
2.7.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (28 päivää) 1,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät EKP:n tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (nykyisin vastaavien erä 7.2) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 302,2 miljardiin euroon pääasiassa liike- ja tilitapahtumien vuoksi. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,6 miljardilla eurolla 768,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 44,3 miljardilla eurolla 109,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 141,9 miljardilla eurolla 518,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.7.2009 erääntyi 167,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 105,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 316 miljardia euroa (edellisellä viikolla 236,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 99,9 miljardilla eurolla 168,3 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 3.7.2009 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 665,770 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4134

Japanin jeni / euro: 135,51

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0989 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 232 128 −5 −8 495
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 863 3 696 −4 570
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 844 −12 −381
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 019 3 708 −4 189
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 66 501 −3 864 −4 746
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 263 291 171
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 263 291 171
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 834 633 −62 205 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 105 905 −61 998 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 728 598 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 58 −268 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 72 60 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 087 −1 390 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 302 191 630 −24
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 0 0 0
7.2 Muut arvopaperit 302 191 630 −24
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 276 −467 −26
9 Muut saamiset 239 684 −2 880 −1 807
Vastaavaa yhteensä 1 911 628 −66 195 −19 497
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 768 737 6 590 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 484 302 −20 214 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 168 325 −99 919 0
2.2 Talletusmahdollisuus 315 955 79 720 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 22 −15 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 277 53 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 826 −44 452 0
5.1 Julkisyhteisöt 109 065 −44 313 0
5.2 Muut 7 761 −138 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 107 827 −10 050 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 265 253 −338
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 476 1 493 −317
8.1 Talletukset ja muut velat 8 476 1 493 −317
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0 −115
10 Muut velat 153 723 131 −3 571
11 Arvonmuutostilit 187 797 0 −15 155
12 Pääoma ja rahastot 72 963 1 −1
Vastattavaa yhteensä 1 911 628 −66 195 −19 497

Yhteyshenkilöt