Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 юли 2009 г.

8 юли 2009 г.

Както бе обявено на 7 май 2009 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да закупи деноминирани в евро обезпечени облигации, емитирани в еврозоната. За по-голяма яснота т. 7 от активите Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро, е разделена на две позиции: т. 7.1 от активите Ценни книжа, държани за целите на паричната политика, отразяваща портфейла от деноминирани в евро обезпечени облигации, който ще започне да се формира през юли 2009 г., и т. 7.2 Други ценни книжа, включваща търгуеми ценни книжа, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата (досега изцяло формиращи т. 7 от активите). Този седмичен консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с новия формат на баланса.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 8,5 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 3 юли 2009 г., отразява предимно корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки, както и продажбите на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 10,5 млрд. евро до 206,2 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от корекции в резултат на тримесечните преоценки, на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, и на транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 юли 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 30,5 млрд. швейцарски франка 29 млрд. швейцарски франка
2 юли 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 40,6 млрд. щатски долара 39,3 млрд. щатски долара
2 юли 2009 г. 28-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,9 млрд. щатски долара 0,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от ЕЦБ с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 302,2 млрд. евро, главно вследствие на извършени транзакции. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 6,6 млрд. евро до 768,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 44,3 млрд. евро до 109,1 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 141,9 млрд. евро до 518,7 млрд. евро. На 1 юли 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 167,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 105,9 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 316 млрд. евро (при 236,2 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 99,9 млрд. евро до 168,3 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 3 юли 2009 г. е представен в допълнителна колона Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 665,770 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4134 за 1 евро

Японска йена ― 135,51 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,0989 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 232 128 −5 −8 495
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 863 3 696 −4 570
2.1 Вземания от МВФ 16 844 −12 −381
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 019 3 708 −4 189
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 66 501 −3 864 −4 746
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 263 291 171
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 263 291 171
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 834 633 −62 205 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 105 905 −61 998 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 728 598 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 58 −268 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 72 60 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 087 −1 390 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 302 191 630 −24
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 0 0 0
7.2 Други ценни книжа 302 191 630 −24
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 276 −467 −26
9 Други активи 239 684 −2 880 −1 807
Общо активи 1 911 628 −66 195 −19 497
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 768 737 6 590 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 484 302 −20 214 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 168 325 −99 919 0
2.2 Депозитно улеснение 315 955 79 720 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 22 −15 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 277 53 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 826 −44 452 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 109 065 −44 313 0
5.2 Други задължения 7 761 −138 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 107 827 −10 050 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 265 253 −338
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 476 1 493 −317
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 476 1 493 −317
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0 −115
10 Други задължения 153 723 131 −3 571
11 Сметки за преоценка 187 797 0 −15 155
12 Капитал и резерви 72 963 1 −1
Общо пасиви 1 911 628 −66 195 −19 497

Данни за контакт за медиите