European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. februáru 2009

24. februára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. februára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 166 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch znížila o 1,3 mld. EUR na 310,4 mld. EUR. Vo štvrtok 19. februára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 70 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 65,8 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Eurosystém tento obchod uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 18. februára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 35,7 mld. CHF a bol uzavretý ďalší vo výške 33,5 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila.

V piatok 20. februára 2009 bol uzavretý jednodňový refinančný repo obchod v objeme 0,2 mld. EUR, ktorý ovplyvnil výšku pohľadávok voči nerezidentom eurozóny v eurách (položka 4 na strane aktív). Eurosystém tento obchod uskutočnil v rámci dohody s Magyar Nemzeti Bank na poskytnutie prostriedkov na podporu jej operácií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 285,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,5 mld. EUR na 739,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 23,1 mld. EUR na 105,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 13,6 mld. EUR na 618,8 mld. EUR. V stredu 18. februára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 197,7 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 215,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 80 mld. EUR (v porovnaní so 75,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 4,1 mld. EUR na 243,4 mld. EUR.

Poznámka

V súvislosti s konsolidovaným týždenným finančným výkazom Eurosystému k 13. februáru 2009 (zverejneným 17. februára 2009) je potrebné poznamenať, že vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva (položka 2.2 na strane aktív) a  pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene (položka 3 na strane aktív) v skutočnosti namiesto 146 114 mil. EUR, resp. 168 287 mil. EUR predstavovali 145 666 mil. EUR, resp. 168 736 mil. EUR. Okrem toho ostatné pasíva (položka 10 na strane pasív) v skutočnosti namiesto 175 849 mil. EUR predstavovali 175 848 mil. EUR.

Skutočné zmeny oproti minulému týždňu uvedené vo finančnom výkaze z tohto týždňa už uvedené zmeny zahŕňajú.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 217 993 −166
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 324 530
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 128 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 196 530
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 166 940 −1 796
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 735 442
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 735 442
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 699 726 18 440
5.1 Hlavné refinančné operácie 215 908 17 525
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 482 339 4
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 398 836
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 82 75
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 741 3 004
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 285 105 1 414
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 389 0
9 Ostatné aktíva 239 422 2 456
Úhrn aktív 1 858 375 24 324
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 739 282 −1 463
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 324 342 754
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 243 432 −4 083
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 80 049 4 111
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 861 725
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 315 −18
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 114 055 23 151
5.1 Verejná správa 105 678 23 100
5.2 Ostatné záväzky 8 377 51
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 236 439 −2 417
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −305 −192
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 710 214
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 710 214
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 179 821 3 973
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 682 322
Úhrn pasív 1 858 375 24 324
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá