European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 20. februārī

2009. gada 24. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 20. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 166 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 310.4 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 19. februārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 70 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 65.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo darījumu saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 18. februārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 35.7 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 33.5 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Piektdien, 2009. gada 20. februārī tika noslēgts likviditāti palielinošs repo darījums uz nakti 0.2 mljrd. euro apmērā, kas ietekmēja prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (4. aktīvu postenis). Eurosistēma veica šo darījumu saistībā ar vienošanos ar Magyar Nemzeti Bank par iespējas nodrošināšanu tās darbības atbalstam.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 285.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 739.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 23.1 mljrd. euro (līdz 105.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 13.6 mljrd. euro (līdz 618.8 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 18. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 197.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 215.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 80 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 75.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 243.4 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2009. gada 13. februāra Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2009. gada 17. februārī) jānorāda, ka atlikumu bankās un ieguldījumu vērtspapīros, ārējo aizdevumu un citu ārējo aktīvu (2.2. aktīvu postenis) un prasību ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem (3. aktīvu postenis) atlikumiem bija jābūt attiecīgi 145 666 milj. euro un 168 736 milj. euro (nevis 146 114 milj. euro un 168 287 milj. euro). Turklāt pārējo saistību (10. pasīvu postenis) atlikumam bija jābūt 175 848 milj. euro (nevis 175 849 milj. euro)

Faktiskās pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, kas atspoguļotas šīs nedēļas finanšu pārskatā, jau ietver iepriekšminētās pārmaiņas.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 217,993 −166
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,324 530
2.1 SVF debitoru parādi 13,128 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,196 530
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 166,940 −1,796
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,735 442
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,735 442
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 699,726 18,440
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 215,908 17,525
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 482,339 4
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,398 836
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 82 75
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,741 3,004
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 285,105 1,414
8 Valdības parāds euro 37,389 0
9 Pārējie aktīvi 239,422 2,456
Kopā aktīvi 1,858,375 24,324
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 739,282 −1,463
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 324,342 754
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 243,432 −4,083
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 80,049 4,111
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 861 725
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 315 −18
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 114,055 23,151
5.1 Saistības pret valdību 105,678 23,100
5.2 Pārējās saistības 8,377 51
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 236,439 −2,417
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −305 −192
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,710 214
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,710 214
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 179,821 3,973
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,682 322
Kopā pasīvi 1,858,375 24,324
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem