European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. februar 2009

24. februar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. februar 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 166 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,3 mia. euro til 310,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 19. februar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 70 mia. dollar, og en ny på 65,8 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne transaktion blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 18. februar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 35,7 mia. schweiziske franc, og en ny på 33,5 mia. schweiziske franc, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Fredag den 20. februar 2009 blev en likviditetstilførende dag-til-dag genkøbsforretning på 0,2 mia. euro afviklet, som påvirkede tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet (aktivpost 4). Denne transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den aftale, der var indgået med Magyar Nemzeti Bank, om at stille en facilitet til rådighed til støtte for sidstnævntes operationer.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,4 mia. euro til 285,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 739,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 23,1 mia. euro til 105,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 13,6 mia. euro til 618,8 mia. euro. Onsdag den 18. februar 2009 udløb en primær markedsoperation på 197,7 mia. euro, og en ny på 215,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,4 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 80 mia. euro (mod 75,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,1 mia. euro til 243,4 mia. euro.

Andre forhold

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. februar 2009 (offentliggjort den 17. februar 2009) bemærkes, at der under banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver (aktivpost 2.2) og tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet (aktivpost 3) skulle have stået henholdsvis 145.666 mio. euro og 168.736 mio. euro i stedet for 146.114 mio. euro og 168.287 mio. euro. Andre forpligtelser (passivpost 10) skulle desuden have vist 175.848 mio. euro i stedet for 175.849 mio. euro.

De ovennævnte ændringer er medtaget i de faktiske ændringer i forhold til ugen før, som fremgår af denne uges konsoliderede balance.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 217.993 −166
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.324 530
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.128 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.196 530
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 166.940 −1.796
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.735 442
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.735 442
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 699.726 18.440
5.1 Primære markedsoperationer 215.908 17.525
5.2 Langfristede markedsoperationer 482.339 4
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.398 836
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 82 75
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.741 3.004
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 285.105 1.414
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.389 0
9 Andre aktiver 239.422 2.456
Aktiver i alt 1.858.375 24.324
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 739.282 −1.463
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 324.342 754
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 243.432 −4.083
2.2 Indlånsfacilitet 80.049 4.111
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 861 725
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 315 −18
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 114.055 23.151
5.1 Offentlig forvaltning og service 105.678 23.100
5.2 Andre forpligtelser 8.377 51
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 236.439 −2.417
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −305 −192
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.710 214
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.710 214
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 179.821 3.973
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.682 322
Passiver i alt 1.858.375 24.324
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt