European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. februarja 2009

24. februar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. februarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 166 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,3 milijarde EUR na 310,4 milijarde EUR. V četrtek, 19. februarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 70 milijard USD in poravnana je bila nova v višini 65,8 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 18. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 35,7 milijarde CHF in poravnana je bila nova v višini 33,5 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

V petek, 20. februarja 2009, je bila poravnana repo transakcija za povečevanje likvidnosti čez noč v višini 0,2 milijarde EUR, kar je vplivalo na terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 4). To transakcijo je Eurosistem izvedel na osnovi sporazuma s centralno banko Magyar Nemzeti Bank, da bi zagotovil mehanizem v podporo operacijam te centralne banke.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,4 milijarde EUR na 285,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 739,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 23,1 milijarde EUR na 105,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 13,6 milijarde EUR na 618,8 milijarde EUR. V sredo, 18. februarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 197,7 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 215,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,4 milijarde EUR (v primerjavi s 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 80 milijard EUR (v primerjavi z 75,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4,1 milijarde EUR na 243,4 milijarde EUR.

Drugo

V zvezi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 13. februarja 2009 (objavljen 17. februarja 2009) je treba opozoriti, da bi stanje postavke Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve (postavka sredstev 2,2) moralo znašati 145.666 milijonov EUR in ne 146.114 milijonov EUR, stanje postavke Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti (postavka sredstev 3) pa 168,736 milijonov EUR in ne 168.287 milijonov EUR. Poleg tega bi stanje postavke Druge obveznosti (postavka obveznosti 10) moralo znašati 175.848 milijonov EUR in ne 175.849 milijonov EUR.

Dejanske medtedenske spremembe, ki so prikazane v tokratnem tedenskem računovodskem izkazu, že vključujejo zgornje spremembe.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 217.993 −166
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.324 530
2.1 Terjatve do MDS 13.128 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.196 530
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 166.940 −1.796
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.735 442
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.735 442
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 699.726 18.440
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 215.908 17.525
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 482.339 4
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.398 836
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 82 75
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.741 3.004
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 285.105 1.414
8 Dolg širše države v EUR 37.389 0
9 Druga sredstva 239.422 2.456
Skupaj sredstva 1.858.375 24.324
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 739.282 −1.463
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 324.342 754
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 243.432 −4.083
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 80.049 4.111
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 861 725
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 315 −18
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 114.055 23.151
5.1 Širša država 105.678 23.100
5.2 Druge obveznosti 8.377 51
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 236.439 −2.417
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −305 −192
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.710 214
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.710 214
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 179.821 3.973
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.682 322
Skupaj obveznosti 1.858.375 24.324
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije