European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 lutego 2009 r.

24 lutego 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 20 lutego 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 166 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,3 mld euro do poziomu 310,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 19 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 70 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 65,8 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 18 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 35,7 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 33,5 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii (Swiss National Bank) i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

W piątek 20 lutego 2009 r. rozliczono zapewniającą płynność overnight transakcję z przyrzeczeniem odkupu na kwotę 0,2 mld euro, co wpłynęło na saldo należności od nierezydentów strefy euro w euro (pozycja aktywów 4). Eurosystem przeprowadził tę transakcję w związku z umową z bankiem centralnym Węgier (Magyar Nemzeti Bank) o udzielenie mu pożyczki na działalność operacyjną.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 285,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld euro do poziomu 739,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 23,1 mld euro do poziomu 105,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 13,6 mld euro do poziomu 618,8 mld euro. W środę 18 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 197,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 215,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld euro (w porównaniu z 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 80 mld euro (w porównaniu z 75,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,1 mld euro do poziomu 243,4 mld euro.

Inne kwestie

Należy odnotować, że w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 13 lutego 2009 r. (opublikowanym 17 lutego 2009 r.) saldo rachunków w bankach i inwestycji w papiery wartościowe, udzielonych kredytów oraz innych aktywów zagranicznych (pozycja aktywów 2.2) powinno było wynieść 145.666 mln euro, a nie 146.114 mln euro, zaś saldo należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych (pozycja aktywów 3) powinno było wynieść 168.736 mln euro, a nie 168.287 mln euro. Ponadto saldo pozostałych zobowiązań (pozycja pasywów 10) powinno było wynieść 175.848 mln euro zamiast 175.849 mln euro.

Powyższe zmiany uwzględniono w niniejszym sprawozdaniu finansowym w różnicach wobec poprzedniego tygodnia.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 217.993 −166
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.324 530
2.1 Należności od MFW 13.128 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 146.196 530
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 166.940 −1.796
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.735 442
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 21.735 442
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 699.726 18.440
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 215.908 17.525
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 482.339 4
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.398 836
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 82 75
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.741 3.004
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 285.105 1.414
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.389 0
9 Pozostałe aktywa 239.422 2.456
Aktywa razem 1.858.375 24.324
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 739.282 −1.463
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 324.342 754
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 243.432 −4.083
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 80.049 4.111
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 861 725
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 315 −18
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 114.055 23.151
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 105.678 23.100
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.377 51
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 236.439 −2.417
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −305 −192
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.710 214
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.710 214
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe zobowiązania 179.821 3.973
11 Różnice z aktualizacji wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.682 322
Pasywa razem 1.858.375 24.324
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami