European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 februari 2009

24 februari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 20 februari 2009 was de daling van EUR 166 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 310,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 19 februari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 70 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 65,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 18 februari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 35,7 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 33,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

Op vrijdag 20 februari 2009 werd een liquiditeitsverschaffende repo-transactie van EUR 0,2 miljard, met een looptijd tot de volgende ochtend, verrekend, waardoor de Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 4) werden beïnvloed. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de overeenkomst met Magyar Nemzeti Bank om een faciliteit ter ondersteuning van de transacties van Magyar Nemzeti Bank te bieden.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 285,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 739,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 23,1 miljard naar EUR 105,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 13,6 miljard naar EUR 618,8 miljard. Op woensdag 18 februari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 197,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 215,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,4 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 80 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 75,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,1 miljard naar EUR 243,4 miljard.

Overige aangelegenheden

In de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 februari 2009 (gepubliceerd op 17 februari 2009) hadden onder Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa (actiefpost 2.2) en Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta (passiefpost 3) in plaats van respectievelijk EUR 146.114 miljoen en EUR 168.287 miljoen saldi van respectievelijk EUR 145.666 miljoen en EUR 168.736 miljoen vermeld moeten worden. Daarnaast had onder Overige passiva (passiefpost 10) in plaats van EUR 175.849 miljoen een saldo van EUR 175.848 miljoen vermeld moeten worden.

Bovengenoemde wijzigingen zijn al verwerkt in de werkelijke week-op-weekmutaties die in onderhavige weekstaat worden getoond.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 217.993 −166
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.324 530
2.1 Vorderingen op het IMF 13.128 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.196 530
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 166.940 −1.796
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.735 442
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.735 442
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 699.726 18.440
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 215.908 17.525
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 482.339 4
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.398 836
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 82 75
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.741 3.004
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 285.105 1.414
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.389 0
9 Overige activa 239.422 2.456
Totaal activa 1.858.375 24.324
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 739.282 −1.463
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 324.342 754
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 243.432 −4.083
2.2 Depositofaciliteit 80.049 4.111
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 861 725
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 315 −18
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.055 23.151
5.1 Overheid 105.678 23.100
5.2 Overige verplichtingen 8.377 51
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 236.439 −2.417
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −305 −192
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.710 214
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.710 214
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 179.821 3.973
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.682 322
Totaal passiva 1.858.375 24.324
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media