European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 февруари 2009 г.

24 февруари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 166 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 20 февруари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,3 млрд. евро до 310,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 19 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 70 млрд. щатски долара и бе осъществено плащането по нова на стойност 65,8 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Транзакцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 18 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 35,7 млрд. швейцарски франка и бе осъществено плащането по нова на стойност 33,5 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

На 20 февруари 2009 г., петък, бе осъществено плащането по овърнайт репо-сделка за предоставяне на ликвидност на стойност 0,2 млрд. евро, което се отрази на показателя вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 4 от активите). Сделката бе извършена от Евросистемата във връзка със споразумението с централната банка на Унгария ( Magyar Nemzeti Bank) за предоставяне на улеснение в помощ на нейните операции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 285,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 739,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 23,1 млрд. евро до 105,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 13,6 млрд. евро до 618,8 млрд. евро. На 18 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 197,7 млрд. евро и бе осъществено плащането по нова на стойност 215,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,4 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 80 млрд. евро (при 75,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 4,1 млрд. евро до 243,4 млрд. евро.

Други въпроси

По отношение на консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 13 февруари 2009 г. (публикуван на 17 февруари 2009 г.) следва да се отбележи, че в показателите салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи (т. 2.2 от активите) и вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута (т. 3 от активите) салдата следва да възлизат съответно на 145 666 млн. евро и 168 736 млн. евро, вместо на 146 114 млн. евро и 168 287 млн. евро. Също така показателят други задължения (т. 10 от пасивите) следва да показва 175 848 млн. евро вместо 175 849 млн. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 217 993 −166
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 324 530
2.1 Вземания от МВФ 13 128 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 196 530
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 166 940 −1 796
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 735 442
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 735 442
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 699 726 18 440
5.1 Основни операции по рефинансиране 215 908 17 525
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 482 339 4
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 398 836
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 82 75
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 741 3 004
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 285 105 1 414
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 389 0
9 Други активи 239 422 2 456
Общо активи 1 858 375 24 324
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 739 282 −1 463
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 324 342 754
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 243 432 −4 083
2.2 Депозитно улеснение 80 049 4 111
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 861 725
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 315 −18
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 114 055 23 151
5.1 Сектор „Държавно управление“ 105 678 23 100
5.2 Други задължения 8 377 51
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 236 439 −2 417
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −305 −192
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 710 214
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 710 214
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 179 821 3 973
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 682 322
Общо пасиви 1 858 375 24 324
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите