European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning 
per den 20 februari 2009

24 februari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 februari 2009 motsvarade minskningen på 166 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 310,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 19 februari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 70 miljarder USD och ersattes med en ny på 65,8 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System. Onsdagen den 18 februari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 35,7 miljarder CHF och ersattes med en ny på 33,5 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Fredagen den 20 februari 2009 förföll en likvidiserande dagslånetransaktion i form av en repa på 0,2 miljarder EUR vilket påverkade fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet (post 4 på tillgångssidan). Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med överenskommelsen med Magyar Nemzeti Bank att tillhandahålla en facilitet för stöd av den senares transaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 285,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 739,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 23,1 miljarder EUR till 105,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 13,6 miljarder EUR till 618,8 miljarder EUR. Onsdagen den 18 februari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 197,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 215,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,4 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 80 miljarder EUR (jämfört med 75,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 4,1 miljarder EUR till 243,4 miljarder EUR.

Övrigt

Det bör noteras att i Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 februari (publicerad den 17 februari 2009) ska saldona för banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar (post 2.2 på tillgångssidan) och fordringar i euro på hemmahörande i euroområdet (post 3 på tillgångssidan) ha visat ett saldo på 145 666 miljoner EUR respektive and 168 736 miljoner EUR istället för 146 114 miljoner EUR och 168 287 miljoner EUR. Därutöver skulle saldot på övriga skulder (post 10 på skuldsidan) ha varit 175 848 miljoner EUR istället för 175 849 miljoner EUR.

De ovannämnda ändringarna ingår redan i de veckovisa ändringarna i denna veckas balansräkning.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 217.993 −166
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.324 530
2.1 Fordringar på IMF 13.128 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.196 530
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 166.940 −1.796
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.735 442
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.735 442
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 699.726 18.440
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 215.908 17.525
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 482.339 4
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.398 836
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 82 75
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.741 3.004
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 285.105 1.414
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.389 0
9 Övriga tillgångar 239.422 2.456
Summa tillgångar 1.858.375 24.324
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 739.282 −1.463
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 324.342 754
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 243.432 −4.083
2.2 Inlåningsfacilitet 80.049 4.111
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 861 725
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 315 −18
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 114.055 23.151
5.1 Offentliga sektorn 105.678 23.100
5.2 Övriga skulder 8.377 51
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 236.439 −2.417
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −305 −192
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.710 214
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.710 214
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 179.821 3.973
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.682 322
Summa skulder 1.858.375 24.324
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media