Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. decembru 2008

16. decembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. decembra 2008 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 21 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií znížila o 15,2 mld. EUR na 374,1 mld. EUR. Vo štvrtok 11. decembra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 75,1 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 57,4 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,8 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 10. decembra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 20,3 mld. CHF a bol uzavretý ďalší vo výške 18,9 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila. V piatok 12. decembra 2008 bol splatný menový swap v dánskych korunách (EUR/DKK) v hodnote 27,5 mld. DKK a bol uzavretý ďalší v hodnote 17,6 mld. DKK so splatnosťou tri mesiace. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 121,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3 mld. EUR na 743,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3,4 mld. EUR na 112,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 131,3 mld. EUR na 678,2 mld. EUR. V stredu 10. decembra 2008 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 339,5 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 217,9 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná refinančná operácia so špeciálnou dĺžkou trvania vo výške 20,4 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 134,9 mld. EUR. Vo štvrtok 11. decembra 2008 bola splatná dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 50 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace a bola uzavretá ďalšia v hodnote 55,9 mld. EUR s rovnakou dobou splatnosti. V ten istý deň bola uzavretá aj ďalšia dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 38,1 mld. EUR so splatnosťou šesť mesiacov.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,7 mld. EUR (v porovnaní s 2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 159,2 mld. EUR (v porovnaní s 250,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 121,9 mld. EUR na 298,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 219 949 −21
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 156 544 −5 611
2.1 Pohľadávky voči MMF 12 541 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 003 −5 611
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 238 392 −10 462
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 476 −582
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 476 −582
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 837 406 39 825
5.1 Hlavné refinančné operácie 218 560 −121 666
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 616 131 160 810
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 669 714
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 45 −33
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 57 071 −942
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 121 443 483
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 491 0
9 Ostatné aktíva 376 066 −5 376
Úhrn aktív 2 053 837 17 314
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 743 506 2 999
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 457 779 30 457
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 298 543 121 888
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 159 161 −91 337
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 75 −94
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 202 5 029
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 123 766 −2 079
5.1 Verejná správa 112 860 −3 415
5.2 Ostatné záväzky 10 906 1 336
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 300 808 −14 288
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 276 1 783
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 138 −2 651
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 138 −2 651
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 161 602 −3 938
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 692 3
Úhrn pasív 2 053 837 17 314

Kontakt pre médiá