Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. prosinci 2008

16. prosince 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. prosince 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 21 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity snížil o 15,2 mld. EUR na 374,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. prosince 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 75,1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 57,4 mld. USD se splatností sedm dní. V tentýž den byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,8 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 0,8 mld. USD se splatností sedm dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 10. prosince 2008 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 20,3 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 18,9 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. V pátek 12. prosince 2008 byla splatná měnová swapová operace v eurech a dánských korunách o objemu 27,5 mld. DKK se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další o objemu 17,6 mld. DKK se splatností tři měsíce. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 121,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3 mld. EUR na 743,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 3,4 mld. EUR na 112,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 131,3 mld. EUR na 678,2 mld. EUR. Ve středu 10. prosince 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 339,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 217,9 mld. EUR. V tentýž den byla splatná refinanční operace se zvláštní dobou trvání o objemu 20,4 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 134,9 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. prosince 2008 byla splatná doplňková dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další v hodnotě 55,9 mld. EUR se stejnou dobou splatnosti. V tentýž den byla vypořádána další doplňková dlouhodobější refinanční operece v hodnotě 38,1 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,7 mld. EUR (ve srovnání s 2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 159,2 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 250,5 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 121,9 mld. EUR na 298,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 219 949 −21
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 156 544 −5 611
2.1 Pohledávky za MMF 12 541 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 003 −5 611
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 238 392 −10 462
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 476 −582
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 476 −582
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 837 406 39 825
5.1 Hlavní refinanční operace 218 560 −121 666
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 616 131 160 810
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 669 714
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 45 −33
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 57 071 −942
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 121 443 483
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 491 0
9 Ostatní aktiva 376 066 −5 376
Aktiva celkem 2 053 837 17 314
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 743 506 2 999
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 457 779 30 457
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 298 543 121 888
2.2 Vkladová facilita 159 161 −91 337
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 75 −94
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 202 5 029
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 123 766 −2 079
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 112 860 −3 415
5.2 Ostatní závazky 10 906 1 336
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 300 808 −14 288
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 276 1 783
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 138 −2 651
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 138 −2 651
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 161 602 −3 938
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 692 3
Pasiva celkem 2 053 837 17 314

Kontakty pro média