Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 december 2008

16 december 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 12 december 2008 was de daling van EUR 21 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 15,2 miljard naar EUR 374,1 miljard ten gevolge van zowel cliënten- en beleggingstransacties als liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 11 december 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 75,1 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 57,4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,8 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 0,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 10 december 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 20,3 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 18,9 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Op vrijdag 12 december 2008 verviel een EUR/DKK-deviezenswaptransactie van DKK 27,5 miljard, met een looptijd van een maand, en werd een nieuwe transactie van DKK 17,6 miljard, met een looptijd van drie maanden, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en Danmarks Nationalbank.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 121,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 743,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,4 miljard naar EUR 112,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 131,3 miljard naar EUR 678,2 miljard. Op woensdag 10 december 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 339,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 217,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een herfinancieringstransactie met een bijzondere termijn van EUR 20,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 134,9 miljard verrekend. Op donderdag 11 december 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 55,9 miljard, met dezelfde looptijd, verrekend. Op dezelfde dag werd een tweede aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 38,1 miljard, met een looptijd van zes maanden, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,7 miljard (vergeleken met EUR 2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 159,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 250,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 121,9 miljard naar EUR 298,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 219.949 −21
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156.544 −5.611
2.1 Vorderingen op het IMF 12.541 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.003 −5.611
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 238.392 −10.462
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.476 −582
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.476 −582
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 837.406 39.825
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 218.560 −121.666
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.131 160.810
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.669 714
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 45 −33
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 57.071 −942
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 121.443 483
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.491 0
9 Overige activa 376.066 −5.376
Totaal activa 2.053.837 17.314
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 743.506 2.999
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 457.779 30.457
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 298.543 121.888
2.2 Depositofaciliteit 159.161 −91.337
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 75 −94
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.202 5.029
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 123.766 −2.079
5.1 Overheid 112.860 −3.415
5.2 Overige verplichtingen 10.906 1.336
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 300.808 −14.288
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.276 1.783
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.138 −2.651
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.138 −2.651
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 161.602 −3.938
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.692 3
Totaal passiva 2.053.837 17.314

Contactpersonen voor de media