Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 december 2008

16 december 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 december 2008 motsvarade minskningen på 21 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 15,2 miljarder EUR till 374,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserade transaktioner. Torsdagen den 11 december 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 75,1 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 57,4 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Samma dag förföll en valutaswapptransaktion på 0,8 miljarder USD och ersattes med en ny på 0,8 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD‑transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 10 december 2008 förföll en EUR/CHF‑valutaswapptransaktion på 20,3 miljarder CHF och ersattes med en ny på 18,9 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Fredagen den 12 december 2008 förföll en EUR/DKK valutaswapptransaktion på 27,5 miljarder DKK med en löptid på en månad och ersattes av en ny på 17,6 miljarder DKK, med en löptid på tre månader. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 121,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 743,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,4 miljarder EUR till 112,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 131,3 miljarder EUR till 678,2 miljarder EUR. Onsdagen den 10 december 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 339,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 217,9 miljarder EUR. Samma dag förföll en refinansieringstransaktion med särskilda villkor på 20,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 134,9 miljarder EUR. Torsdagen den 11 december 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR med en löptid på tre månader och ersattes med en ny på 55,9 miljarder EUR, med samma löptid. Samma dag avvecklades ytterligare en extra långfristig refinansieringstransaktion på 38,1 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,7 miljarder EUR (jämfört med 2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 159,2 miljarder EUR (jämfört med 250,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 121,9 miljarder EUR till 298,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 219.949 −21
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 156.544 −5.611
2.1 Fordringar på IMF 12.541 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.003 −5.611
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 238.392 −10.462
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.476 −582
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.476 −582
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 837.406 39.825
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 218.560 −121.666
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.131 160.810
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.669 714
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 45 −33
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 57.071 −942
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 121.443 483
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.491 0
9 Övriga tillgångar 376.066 −5.376
Summa tillgångar 2.053.837 17.314
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 743.506 2.999
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 457.779 30.457
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 298.543 121.888
2.2 Inlåningsfacilitet 159.161 −91.337
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 75 −94
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.202 5.029
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 123.766 −2.079
5.1 Offentliga sektorn 112.860 −3.415
5.2 Övriga skulder 10.906 1.336
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 300.808 −14.288
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.276 1.783
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.138 −2.651
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.138 −2.651
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 161.602 −3.938
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.692 3
Summa skulder 2.053.837 17.314

Kontakt för media