Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 декември 2008 г.

16 декември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 21 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 12 декември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 15,2 млрд. евро до 374,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност. На 11 декември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 75,1 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 57,4 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. В същия ден настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,8 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,8 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 10 декември 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 20,3 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 18,9 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. На 12 декември 2008 г., петък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/датски крони в размер на 27,5 млрд. датски крони с матуритет един месец и бе договорена нова на стойност 17,6 млрд. датски крони с матуритет три месеца. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и националната централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank).

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 121,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 743,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 3,4 млрд. евро до 112,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 131,3 млрд. евро до 678,2 млрд. евро. На 10 декември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 339,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 217,9 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на операция по рефинансиране със специален срок в размер на 20,4 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 134,9 млрд. евро. На 11 декември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро с матуритет три месеца и бе договорена нова на стойност 55,9 млрд. евро със същия матуритет. В същия ден бе договорена друга допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 38,1 млрд. евро с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 2,7 млрд. евро (при 2 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 159,2 млрд. евро (при 250,5 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 121,9 млрд. евро до 298,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 219 949 −21
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 156 544 −5 611
2.1 Вземания от МВФ 12 541 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 003 −5 611
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 238 392 −10 462
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 9 476 −582
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 9 476 −582
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 837 406 39 825
5.1 Основни операции по рефинансиране 218 560 −121 666
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 616 131 160 810
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 669 714
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 45 −33
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 57 071 −942
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 121 443 483
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 491 0
9 Други активи 376 066 −5 376
Общо активи 2 053 837 17 314
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 743 506 2 999
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 457 779 30 457
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 298 543 121 888
2.2 Депозитно улеснение 159 161 −91 337
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 75 −94
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 202 5 029
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 123 766 −2 079
5.1 Сектор „Държавно управление“ 112 860 −3 415
5.2 Други задължения 10 906 1 336
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 300 808 −14 288
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 276 1 783
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 138 −2 651
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 138 −2 651
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 161 602 −3 938
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 692 3
Общо пасиви 2 053 837 17 314

Данни за контакт за медиите