Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. december 2008

16. december 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. december 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 21) med 21 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 15,2 mia. euro til 374,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer. Torsdag den 11. december 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 75,1 mia. dollar, og en ny tilbageførselsforretning på 57,4 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Samme dag udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,8 mia. dollar, og en ny operation på 0,8 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 10. december 2008 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 20,3 mia. schweiziske franc, og en ny operation på 18,9 mia. schweiziske franc med en løbetid på syv dage blev afviklet. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Fredag den 12. december 2008 udløb en EUR/DKK-valutaswap på 27,5 mia. kr. med en løbetid på en måned, og en ny operation på 17,6 mia. kr. med en løbetid på tre måneder blev afviklet. Denne operation blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,5 mia. euro til 121,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3 mia. euro til 743,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,4 mia. euro til 112,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 131,3 mia. euro til 678,2 mia. euro. Onsdag den 10. december 2008 udløb en primær markedsoperation på 339,5 mia. euro, og en ny på 217,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en markedsoperation på særlige vilkår på 20,4 mia. euro, og en ny på 134,9 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 11. december 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 50 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 55,9 mia. euro med samme løbetid blev afviklet. Samme dag blev en anden supplerende langfristet markedsoperation på 38,1 mia. euro afviklet med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,7 mia. euro (mod 2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 159,2 mia. euro (mod 250,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 121,9 mia. euro til 298,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 219.949 −21
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 156.544 −5.611
2.1 Tilgodehavender hos IMF 12.541 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.003 −5.611
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 238.392 −10.462
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.476 −582
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.476 −582
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 837.406 39.825
5.1 Primære markedsoperationer 218.560 −121.666
5.2 Langfristede markedsoperationer 616.131 160.810
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.669 714
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 45 −33
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 57.071 −942
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 121.443 483
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.491 0
9 Andre aktiver 376.066 −5.376
Aktiver i alt 2.053.837 17.314
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 743.506 2.999
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 457.779 30.457
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 298.543 121.888
2.2 Indlånsfacilitet 159.161 −91.337
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 75 −94
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.202 5.029
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 123.766 −2.079
5.1 Offentlig forvaltning og service 112.860 −3.415
5.2 Andre forpligtelser 10.906 1.336
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 300.808 −14.288
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.276 1.783
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.138 −2.651
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.138 −2.651
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 161.602 −3.938
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.692 3
Passiver i alt 2.053.837 17.314

Medie- og pressehenvendelser