Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. decembra 2008

16. december 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. decembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 21 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti zmanjšalo za 15,2 milijarde EUR na 374,1 milijarde EUR. V četrtek, 11. decembra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 75,1 milijarde USD, obenem je bila poravnana nova v višini 57,4 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Istega dne je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,8 milijarde USD, obenem je bila poravnana nova v višini 0,8 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 10. decembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 20,3 milijarde CHF, obenem je bila poravnana nova v višini 18,9 milijarde CHF z zapadlostjo sedem dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. V petek, 12. decembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/DKK v višini 27,5 milijarde DKK z zapadlostjo en mesec, obenem je bila poravnana nova v višini 17,6 milijarde DKK z zapadlostjo tri mesece. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Danmarks Nationalbank.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 121,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3 milijarde EUR na 743,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,4 milijarde EUR na 112,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 131,3 milijarde EUR na 678,2 milijarde EUR. V sredo, 10. decembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 339,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 217,9 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija refinanciranja s posebnim rokom zapadlosti v višini 20,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 134,9 milijarde EUR. V četrtek, 11. decembra 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 55,9 milijarde EUR z enako zapadlostjo. Istega dne je bila poravnana še ena dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 38,1 milijarde EUR z zapadlostjo šestih mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,7 milijarde EUR (v primerjavi z 2 milijardama EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 159,2 milijarde EUR (v primerjavi z 250,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 121,9 milijarde EUR na 298,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 219.949 −21
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 156.544 −5.611
2.1 Terjatve do MDS 12.541 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.003 −5.611
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 238.392 −10.462
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.476 −582
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.476 −582
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 837.406 39.825
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 218.560 −121.666
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 616.131 160.810
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.669 714
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 45 −33
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 57.071 −942
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 121.443 483
8 Dolg širše države v EUR 37.491 0
9 Druga sredstva 376.066 −5.376
Skupaj sredstva 2.053.837 17.314
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 743.506 2.999
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 457.779 30.457
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 298.543 121.888
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 159.161 −91.337
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 75 −94
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.202 5.029
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 123.766 −2.079
5.1 Širša država 112.860 −3.415
5.2 Druge obveznosti 10.906 1.336
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 300.808 −14.288
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.276 1.783
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.138 −2.651
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.138 −2.651
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 161.602 −3.938
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.692 3
Skupaj obveznosti 2.053.837 17.314

Stiki za medije