Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 grudnia 2008 r.

16 grudnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 12 grudnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 21 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 15,2 mld euro do poziomu 374,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność. W czwartek 11 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 75,1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 57,4 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,8 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,8 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 10 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 20,3 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 18,9 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. W piątek 12 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/DKK na kwotę 27,5 mld DKK, z miesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 17,6 mld DKK, z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Danmarks Nationalbank.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 121,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3 mld euro do poziomu 743,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3,4 mld euro do poziomu 112,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 131,3 mld euro do poziomu 678,2 mld euro. W środę 10 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 339,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 217,9 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności specjalnej operacji refinansującej w kwocie 20,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 134,9 mld euro. W czwartek 11 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 55,9 mld euro, z takim samym terminem zapadalności. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 38,1 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,7 mld euro (w porównaniu z 2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 159,2 mld euro (w porównaniu z 250,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 121,9 mld euro do poziomu 298,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 219.949 −21
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 156.544 −5.611
2.1 Należności od MFW 12.541 −1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 144.003 −5.611
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 238.392 −10.462
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 9.476 −582
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.476 −582
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 837.406 39.825
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 218.560 −121.666
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 616.131 160.810
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2.669 714
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 45 −33
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 57.071 −942
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 121.443 483
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.491 0
9 Pozostałe aktywa 376.066 −5.376
Aktywa razem 2.053.837 17.314
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 743.506 2.999
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 457.779 30.457
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 298.543 121.888
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 159.161 −91.337
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 75 −94
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.202 5.029
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 123.766 −2.079
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 112.860 −3.415
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.906 1.336
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 300.808 −14.288
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.276 1.783
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.138 −2.651
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.138 −2.651
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 161.602 −3.938
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.692 3
Pasywa razem 2.053.837 17.314

Kontakt z mediami