Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 12. decembrī

2008. gada 16. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 12. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 21 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju rezultātā samazinājās par 15.2 mljrd. euro (līdz 374.1 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 11. decembrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 75.1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 57.4 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 10. decembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 20.3 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 18.9 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Piektdien, 2008. gada 12. decembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/DKK) 27.5 mljrd. Dānijas kronu apmērā, kuras termiņš bija 1 mēnesis, pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 17.6 mljrd. Dānijas kronu apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Danmarks Nationalbank.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 121.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 743.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.4 mljrd. euro (līdz 112.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 131.3 mljrd. euro (līdz 678.2 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 10. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 339.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 217.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 20.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 134.9 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 11. decembrī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā, kuras termiņš bija 3 mēneši, pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 55.9 mljrd. euro apmērā ar tādu pašu dzēšanas termiņu. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 38.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 159.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 250.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 121.9 mljrd. euro (līdz 298.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 219,949 −21
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,544 −5,611
2.1 SVF debitoru parādi 12,541 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,003 −5,611
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 238,392 −10,462
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,476 −582
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,476 −582
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 837,406 39,825
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 218,560 −121,666
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 616,131 160,810
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,669 714
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 45 −33
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 57,071 −942
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 121,443 483
8 Valdības parāds euro 37,491 0
9 Pārējie aktīvi 376,066 −5,376
Kopā aktīvi 2,053,837 17,314
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 743,506 2,999
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 457,779 30,457
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 298,543 121,888
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 159,161 −91,337
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 75 −94
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,202 5,029
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 123,766 −2,079
5.1 Saistības pret valdību 112,860 −3,415
5.2 Pārējās saistības 10,906 1,336
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 300,808 −14,288
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,276 1,783
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,138 −2,651
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,138 −2,651
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 161,602 −3,938
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,692 3
Kopā pasīvi 2,053,837 17,314

Kontaktinformācija presei