Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. detsember 2008

16. detsember 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. detsembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 21 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 15,2 miljardi euro võrra 374,1 miljardi euroni. Neljapäeval, 11. detsembril 2008 möödus 75,1 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 57,4 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus ka 0,8 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 10. detsembril 2008 möödus 20,3 miljardi Šveitsi frangi suuruse euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,9 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Reedel, 12. detsembril 2008 möödus 27,5 miljardi Taani krooni suuruse euro ja Taani krooni vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 17,6 miljardit Taani krooni ja tähtajaga kolm kuud. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Taani keskpanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 121,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3 miljardi euro võrra 743,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,4 miljardi euro võrra 112,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 131,3 miljardi euro võrra 678,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. detsembril 2008 möödus 339,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 217,9 miljardit eurot. Samal päeval möödus 20,4 miljardi euro suuruse erakorralise tähtajaga refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 134,9 miljardit eurot. Neljapäeval, 11. detsembril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 55,9 miljardit eurot ja tähtajaga samuti kolm kuud. Samal päeval teostati veel üks 38,1 miljardi euro suurune täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga kuus kuud.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 159,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 250,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 121,9 miljardi euro võrra 298,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 219 949 −21
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 156 544 −5 611
2.1 Nõuded RVFle 12 541 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 003 −5 611
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 238 392 −10 462
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 476 −582
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 476 −582
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 837 406 39 825
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 218 560 −121 666
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 131 160 810
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 669 714
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 45 −33
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 57 071 −942
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 121 443 483
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 491 0
9 Muud varad 376 066 −5 376
Varad kokku 2 053 837 17 314
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 743 506 2 999
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 457 779 30 457
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 298 543 121 888
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 159 161 −91 337
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 75 −94
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 202 5 029
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 123 766 −2 079
5.1 Valitsussektor 112 860 −3 415
5.2 Muud kohustused 10 906 1 336
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 300 808 −14 288
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 276 1 783
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 138 −2 651
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 138 −2 651
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 161 602 −3 938
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 692 3
Kohustused kokku 2 053 837 17 314

Kontaktandmed