Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Μαΐου 2008

6 Μαΐου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Μαΐου 2008, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 153,3 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,7 δισεκ. ευρώ σε 110 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7,4 δισεκ. ευρώ σε 671,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 25,6 δισεκ. ευρώ σε 57,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 2,7 δισεκ. ευρώ σε 464,8 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 30 Απριλίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 173 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 170 δισεκ. ευρώ. Την Παρασκευή 2 Μαΐου 2008 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 50 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε 0,1 δισεκ. ευρώ.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 12,2 δισεκ. ευρώ σε 209,1 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.643 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 137.964 −696
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 8.733 −21
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 129.231 −675
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 39.571 −571
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.255 365
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.255 365
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 465.039 −2.981
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 170.000 −3.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 295.007 6
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 27 26
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5 −13
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.022 −2.810
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 110.015 665
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.009 −583
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 351.256 526
Σύνολο ενεργητικού 1.399.774 −6.085
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 671.693 7.433
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 209.303 11.939
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 209.077 12.202
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 73 −67
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 153 −196
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 176 −8
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 65.129 −25.265
5.1 Γενική κυβέρνηση 57.564 −25.575
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.565 310
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 57.862 −210
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.664 776
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.454 −1.894
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 17.454 −1.894
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.148 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 143.293 1.143
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 156.231 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.821 1
Σύνολο παθητικού 1.399.774 −6.085