Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 mei 2008

6 mei 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 2 mei 2008 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 153,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 110 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 7,4 miljard naar EUR 671,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 25,6 miljard naar EUR 57,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,7 miljard naar EUR 464,8 miljard. Op woensdag 30 april 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 173 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 170 miljard verrekend. Op vrijdag 2 mei 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel onveranderd bleef op EUR 0,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,2 miljard naar EUR 209,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.643 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 137.964 −696
2.1 Vorderingen op het IMF 8.733 −21
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 129.231 −675
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.571 −571
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.255 365
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.255 365
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 465.039 −2.981
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 170.000 −3.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 295.007 6
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 27 26
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 5 −13
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.022 −2.810
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.015 665
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.009 −583
9 Overige activa 351.256 526
Totaal activa 1.399.774 −6.085
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 671.693 7.433
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 209.303 11.939
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 209.077 12.202
2.2 Depositofaciliteit 73 −67
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 153 −196
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 176 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.129 −25.265
5.1 Overheid 57.564 −25.575
5.2 Overige verplichtingen 7.565 310
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.862 −210
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.664 776
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.454 −1.894
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.454 −1.894
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 143.293 1.143
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.821 1
Totaal passiva 1.399.774 −6.085