Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 maj 2008

6 maj 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 maj 2008 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 153,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 110 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 7,4 miljarder EUR till 671,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 25,6 miljarder EUR till 57,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 464,8 miljarder EUR. Onsdagen den 30 april 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 173 miljarder EUR och ersattes med en ny på 170 miljarder EUR. Fredagen den 2 maj 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (ungefär som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett oförändrat på 0,1 miljard EUR.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,2 miljarder EUR till 209,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.643 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 137.964 −696
2.1 Fordringar på IMF 8.733 −21
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 129.231 −675
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.571 −571
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.255 365
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.255 365
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 465.039 −2.981
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 170.000 −3.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 295.007 6
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 27 26
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 5 −13
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.022 −2.810
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 110.015 665
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.009 −583
9 Övriga tillgångar 351.256 526
Summa tillgångar 1.399.774 −6.085
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 671.693 7.433
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 209.303 11.939
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 209.077 12.202
2.2 Inlåningsfacilitet 73 −67
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 153 −196
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 176 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.129 −25.265
5.1 Offentliga sektorn 57.564 −25.575
5.2 Övriga skulder 7.565 310
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 57.862 −210
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.664 776
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.454 −1.894
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.454 −1.894
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 143.293 1.143
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.821 1
Summa skulder 1.399.774 −6.085