Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. maja 2008

6. maj 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. maja 2008, je ostalo stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 153,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 110 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 7,4 milijarde EUR na 671,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 25,6 milijarde EUR na 57,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,7 milijarde EUR na 464,8 milijarde EUR. V sredo, 30. aprila 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 173 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 170 milijard EUR. V petek, 2. maja 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) ostala približno nespremenjena v višini 0,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 12,2 milijarde EUR na 209,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.643 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 137.964 −696
2.1 Terjatve do MDS 8.733 −21
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 129.231 −675
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.571 −571
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.255 365
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.255 365
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 465.039 −2.981
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 170.000 −3.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 295.007 6
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 27 26
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 5 −13
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.022 −2.810
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 110.015 665
8 Dolg širše države v EUR 38.009 −583
9 Druga sredstva 351.256 526
Skupaj sredstva 1.399.774 −6.085
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 671.693 7.433
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 209.303 11.939
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 209.077 12.202
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 73 −67
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 153 −196
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 176 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.129 −25.265
5.1 Širša država 57.564 −25.575
5.2 Druge obveznosti 7.565 310
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 57.862 −210
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.664 776
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.454 −1.894
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.454 −1.894
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 143.293 1.143
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.821 1
Skupaj obveznosti 1.399.774 −6.085