SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. maj 2008

6. maj 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. maj 2008, var aktivpost 1, guld og tilgodehavender i guld, uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 153,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,7 mia. euro til 110 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 7,4 mia. euro til 671,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 25,6 mia. euro til 57,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,7 mia. euro til 464,8 mia. euro. Onsdag den 30. april 2008 udløb en primær markedsoperation på 173 mia. euro, og en ny på 170 mia. euro blev afviklet. Fredag den 2. maj 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget uændret og udgjorde 0,1 mia. euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,2 mia. euro til 209,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.643 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 137.964 −696
2.1 Tilgodehavender hos IMF 8.733 −21
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 129.231 −675
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.571 −571
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.255 365
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.255 365
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 465.039 −2.981
5.1 Primære markedsoperationer 170.000 −3.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 295.007 6
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 27 26
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 5 −13
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.022 −2.810
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 110.015 665
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.009 −583
9 Andre aktiver 351.256 526
Aktiver i alt 1.399.774 −6.085
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 671.693 7.433
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 209.303 11.939
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 209.077 12.202
2.2 Indlånsfacilitet 73 −67
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 153 −196
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 176 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.129 −25.265
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.564 −25.575
5.2 Andre forpligtelser 7.565 310
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 57.862 −210
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.664 776
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.454 −1.894
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.454 −1.894
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 143.293 1.143
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.821 1
Passiver i alt 1.399.774 −6.085