Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 2. maijā

2008. gada 6. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 2. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 153.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 110 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 7.4 mljrd. euro (līdz 671.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25.6 mljrd. euro (līdz 57.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 464.8 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 30. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 173 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 170 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2008. gada 2. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 12.2 mljrd. euro (līdz 209.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,643 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 137,964 −696
2.1 SVF debitoru parādi 8,733 −21
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 129,231 −675
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,571 −571
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,255 365
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,255 365
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 465,039 −2,981
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 170,000 −3,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 295,007 6
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 27 26
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 5 −13
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,022 −2,810
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 110,015 665
8 Valdības parāds euro 38,009 −583
9 Pārējie aktīvi 351,256 526
Kopā aktīvi 1,399,774 −6,085
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 671,693 7,433
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 209,303 11,939
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 209,077 12,202
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 73 −67
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 153 −196
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 176 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,129 −25,265
5.1 Saistības pret valdību 57,564 −25,575
5.2 Pārējās saistības 7,565 310
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 57,862 −210
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,664 776
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,454 −1,894
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,454 −1,894
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 143,293 1,143
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,821 1
Kopā pasīvi 1,399,774 −6,085