Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 maja 2008 r.

6 maja 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 2 maja 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 153,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 110 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 7,4 mld euro do poziomu 671,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 25,6 mld euro do poziomu 57,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,7 mld euro do poziomu 464,8 mld euro. W środę, 30 kwietnia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 173 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 170 mld euro. W piątek, 2 maja 2008 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 12,2 mld euro do poziomu 209,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.643 0
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 137.964 −696
2.1 Należności od MFW 8.733 −21
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 129.231 −675
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 39.571 −571
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.255 365
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.255 365
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 465.039 −2.981
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 170.000 −3.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 295.007 6
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 27 26
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 −13
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 32.022 −2.810
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 110.015 665
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.009 −583
9 Pozostałe aktywa 351.256 526
Aktywa razem 1.399.774 −6.085
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 671.693 7.433
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 209.303 11.939
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 209.077 12.202
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 73 −67
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 153 −196
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 176 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 65.129 −25.265
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.564 −25.575
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.565 310
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 57.862 −210
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.664 776
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.454 −1.894
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.454 −1.894
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 143.293 1.143
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.821 1
Pasywa razem 1.399.774 −6.085