Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. máju 2008

6. mája 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. mája 2008 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 153,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,7 mld. EUR na 110 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 7,4 mld. EUR na 671,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 25,6 mld. EUR na 57,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,7 mld. EUR na 464,8 mld. EUR. V stredu 30. apríla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 173 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 170 mld. EUR. V piatok 2. mája 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) sa takmer nezmenil a dosiahol 0,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 12,2 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 643 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 137 964 −696
2.1 Pohľadávky voči MMF 8 733 −21
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 129 231 −675
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 571 −571
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 255 365
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 255 365
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 465 039 −2 981
5.1 Hlavné refinančné obchody 170 000 −3 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 295 007 6
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 27 26
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 5 −13
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 022 −2 810
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 110 015 665
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 009 −583
9 Ostatné aktíva 351 256 526
Úhrn aktív 1 399 774 −6 085
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 671 693 7 433
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 209 303 11 939
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 209 077 12 202
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 73 −67
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 153 −196
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 176 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 129 −25 265
5.1 Verejná správa 57 564 −25 575
5.2 Ostatné záväzky 7 565 310
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 57 862 −210
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 664 776
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 454 −1 894
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 454 −1 894
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 143 293 1 143
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 821 1
Úhrn pasív 1 399 774 −6 085