Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 май 2008 г.

6 май 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 2 май 2008 г., показателят злато и вземания в злато (т. 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 153,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 110 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 7,4 млрд. евро до 671,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 25,6 млрд. евро до 57,6 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,7 млрд. евро до 464,8 млрд. евро. На 30 април 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 173 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 170 млрд. евро. На 2 май 2008 г., петък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) остава практически непроменено – 0,1 млрд. евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 12,2 млрд. евро до 209,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 643 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 137 964 −696
2.1 Вземания от МВФ 8 733 −21
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 129 231 −675
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 571 −571
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 255 365
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 255 365
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 465 039 −2 981
5.1 Основни операции по рефинансиране 170 000 −3 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 295 007 6
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 27 26
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 −13
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 022 −2 810
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 015 665
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 009 −583
9 Други активи 351 256 526
Общо активи 1 399 774 −6 085
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 671 693 7 433
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 209 303 11 939
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 209 077 12 202
2.2 Депозитно улеснение 73 −67
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 153 −196
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 176 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 65 129 −25 265
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 564 −25 575
5.2 Други задължения 7 565 310
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 57 862 −210
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 664 776
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 454 −1 894
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 454 −1 894
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 143 293 1 143
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 821 1
Общо пасиви 1 399 774 −6 085