Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. marcu 2008

1. apríla 2008

Poznámka na úvod

Mimoriadne okolnosti v jednej z centrálnych bánk Eurosystému, ktoré jej zabránili zostaviť svoju súvahu k 7., 14. a 21. marcu 2008, pokračujú a neumožnili jej zostaviť súvahu ani k 28. marcu 2008. Tohtotýždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému preto obsahuje posledné dostupné súvahové údaje, ktoré táto centrálna banka poskytla, t. j. údaje z jej finančného výkazu k 29. februáru 2008.

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. marca 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 10,3 mld. EUR na 149,3 mld. EUR v dôsledku refinančnej operácie v amerických dolároch splatnej 27. marca 2008 (Eurosystém túto operáciu vykonal v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou – swapovou linkou – medzi ECB a Federálnym rezervným systémom) a v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 108,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,7 mld. EUR na 661 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 4,2 mld. EUR na 77,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 0,3 mld. EUR na 483,3 mld. EUR. V stredu 26. marca 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 202 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 216 mld. EUR. Vo štvrtok 27. marca 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 48,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v objeme 50 mld. EUR. V utorok 25. marca 2008 bol splatný refinančný dolaďovací obchod v objeme 15 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 1 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 3,8 mld. EUR na 223,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 136 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 856 1 457
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 023 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 833 1 461
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 620 9 332
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 915 72
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 915 72
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 484 539 −96
5.1 Hlavné refinančné obchody 216 130 14 396
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 377 1 011
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 −15 000
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −498
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 32 −5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 840 604
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 108 332 1 045
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 640 0
9 Ostatné aktíva 335 415 2 166
Úhrn aktív 1 393 293 14 579
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 661 022 −4 727
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 224 581 3 983
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 223 384 3 791
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 962 235
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 235 −43
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 212 −4
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 84 815 4 100
5.1 Verejná správa 77 137 4 190
5.2 Ostatné záväzky 7 678 −90
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 603 10 807
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 259 −258
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 589 787
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 589 787
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 130 641 −99
11 Účty precenenia 147 666 0
12 Kapitál a rezervy 70 594 −10
Úhrn pasív 1 393 293 14 579

Kontakt pre médiá