Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 maart 2008

1 april 2008

Ter inleiding

De uitzonderlijke omstandigheden bij een centrale bank van het Eurosysteem, ten gevolge waarvan deze centrale bank haar balans per 7 maart, 14 maart en 21 maart 2008 niet kon produceren, hebben eveneens de productie van een balans per 28 maart 2008 verhinderd. Daarom zijn in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week de laatst beschikbare balansgegevens van de betrokken centrale bank van het Eurosysteem opgenomen, namelijk die van haar financiële overzicht per 29 februari 2008.

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 28 maart 2008 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 10,3 miljard naar EUR 149,3 miljard ten gevolge van een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie die op 27 maart 2008 werd verrekend (en die door het Eurosysteem werd uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System) en ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 108,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,7 miljard naar EUR 661 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,2 miljard naar EUR 77,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 483,3 miljard. Op woensdag 26 maart 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 202 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 216 miljard verrekend. Op donderdag 27 maart 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 48,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend. Op dinsdag 25 maart 2008 verviel een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 15 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,8 miljard naar EUR 223,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.136 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.856 1.457
2.1 Vorderingen op het IMF 9.023 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.833 1.461
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.620 9.332
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.915 72
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.915 72
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 484.539 −96
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 216.130 14.396
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.377 1.011
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −15.000
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −498
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 32 −5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.840 604
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.332 1.045
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.640 0
9 Overige activa 335.415 2.166
Totaal activa 1.393.293 14.579
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 661.022 −4.727
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 224.581 3.983
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.384 3.791
2.2 Depositofaciliteit 962 235
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 235 −43
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 212 −4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.815 4.100
5.1 Overheid 77.137 4.190
5.2 Overige verplichtingen 7.678 −90
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.603 10.807
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.259 −258
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.589 787
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.589 787
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 130.641 −99
11 Herwaarderingsrekeningen 147.666 0
12 Kapitaal en reserves 70.594 −10
Totaal passiva 1.393.293 14.579

Contactpersonen voor de media