Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 mars 2008

1 april 2008

Inledande kommentar

De exceptionella omständigheterna vid en centralbank i Euroområdet, vilka ledde till att den centralbanken inte kunde producera sin balansräkning den 7 mars, 14 mars och 21 mars 2008, har även hindrat produktionen av en balansräkning den 28 mars 2008. Följaktligen återspeglar Eurosystemets konsoliderade balansräkning den här veckan den senast tillgängliga balansräkningsinformationen från den berörda centralbanken, dvs. dess balansredovisning per den 29 februari 2008.

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 mars 2008 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 10,3 miljarder EUR till 149,3 miljarder EUR på grund av en likvidiserande transaktion i US-dollar, som avvecklades den 27 mars 2008 (en transaktion som genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line), mellan ECB och Federal Reserve System), samt på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 108,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,7 miljarder EUR till 661 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,2 miljarder EUR till 77,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 483,3 miljarder EUR. Onsdagen den 26 mars 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 202 miljarder EUR och ersattes med en ny på 216 miljarder EUR. Torsdagen den 27 mars 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 48,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR. Tisdagen den 25 mars förföll en finjusterande transaktion på 15 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1 miljard EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,8 miljarder EUR till 223,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.136 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.856 1.457
2.1 Fordringar på IMF 9.023 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.833 1.461
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.620 9.332
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.915 72
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.915 72
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 484.539 −96
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 216.130 14.396
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.377 1.011
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 −15.000
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −498
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 32 −5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.840 604
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 108.332 1.045
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.640 0
9 Övriga tillgångar 335.415 2.166
Summa tillgångar 1.393.293 14.579
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 661.022 −4.727
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 224.581 3.983
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.384 3.791
2.2 Inlåningsfacilitet 962 235
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 235 −43
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 212 −4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 84.815 4.100
5.1 Offentliga sektorn 77.137 4.190
5.2 Övriga skulder 7.678 −90
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.603 10.807
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.259 −258
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.589 787
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.589 787
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 130.641 −99
11 Värderegleringskonton 147.666 0
12 Eget kapital 70.594 −10
Summa skulder 1.393.293 14.579

Kontakt för media