Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. březnu 2008

1. dubna 2008

Úvodní poznámka

Mimořádné okolnosti v jedné centrální bance Eurosystému, které jí neumožnily sestavit rozvahu k 7. březnu, 14. březnu a 21. březnu 2008, jí neumožnily sestavit rozvahu ani k 28. březnu 2008. Z uvedeného důvodu odráží konsolidovaná rozvaha Eurosystému z tohoto týdne poslední dostupné rozvahové údaje, které tato centrální banka Eurosystému poskytla, tedy údaje k 29. únoru 2008.

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. března 2008 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, která byla vypořádána 27. března 2008 (operace prováděná Eurosystémem v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem), a klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 10,3 mld. EUR na 149,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 108,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,7 mld. EUR na 661 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 4,2 mld. EUR na 77,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 0,3 mld. EUR na 483,3 mld. EUR. Ve středu 26. března 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 202 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 216 mld. EUR. Ve čtvrtek 27. března 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 48,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR. V úterý 25. března 2008 byla splatná operace jemného doladění na poskytnutí likvidity o objemu 15 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,5 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) byla uložena 1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,7 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,8 mld. EUR na 223,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 136 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 856 1 457
2.1 Pohledávky za MMF 9 023 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 833 1 461
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 620 9 332
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 915 72
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 915 72
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 484 539 −96
5.1 Hlavní refinanční operace 216 130 14 396
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 377 1 011
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −15 000
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −498
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 32 −5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 840 604
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 108 332 1 045
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 640 0
9 Ostatní aktiva 335 415 2 166
Aktiva celkem 1 393 293 14 579
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 661 022 −4 727
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 224 581 3 983
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 384 3 791
2.2 Vkladová facilita 962 235
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 235 −43
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 212 −4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 84 815 4 100
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 77 137 4 190
5.2 Ostatní závazky 7 678 −90
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 603 10 807
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 259 −258
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 589 787
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 589 787
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 130 641 −99
11 Účty přecenění 147 666 0
12 Kapitál a rezervní fondy 70 594 −10
Pasiva celkem 1 393 293 14 579

Kontakty pro média