Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. marca 2008

1. april 2008

Uvodne opombe

Izjemne okoliščine v eni od centralnih bank Eurosistema, zaradi katerih ta ni uspela pripraviti bilance stanja na dan 7. , 14. in 21. marca 2008, so preprečile pripravo bilance stanja tudi na dan 28. marca 2008. Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema tako tudi ta teden vsebuje najnovejše razpoložljive bilančne informacije te centralne banke Eurosistema, predstavljene v njenem računovodskem izkazu na dan 29. februarja 2008.

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. marca 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v USD, ki je bila poravnana 27. marca 2008 (operacija, ki jo je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System), povečalo za 10,3 milijarde EUR na 149,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 108,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,7 milijarde EUR na 661 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,2 milijarde EUR na 77,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 483,3 milijarde EUR. V sredo, 26. marca 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 202 milijardi EUR, poravnana pa je bila nova v višini 216 milijard EUR. V četrtek, 27. marca 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 48,5 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 50 milijard EUR. V torek, 25. marca 2008, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 15 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,8 milijarde EUR na 223,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.136 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.856 1.457
2.1 Terjatve do MDS 9.023 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.833 1.461
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 34.620 9.332
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.915 72
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.915 72
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 484.539 −96
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 216.130 14.396
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.377 1.011
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −15.000
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −498
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 32 −5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.840 604
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 108.332 1.045
8 Dolg širše države v EUR 38.640 0
9 Druga sredstva 335.415 2.166
Skupaj sredstva 1.393.293 14.579
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 661.022 −4.727
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 224.581 3.983
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 223.384 3.791
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 962 235
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 235 −43
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 212 −4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 84.815 4.100
5.1 Širša država 77.137 4.190
5.2 Druge obveznosti 7.678 −90
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 47.603 10.807
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.259 −258
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.589 787
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.589 787
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 130.641 −99
11 Računi prevrednotenja 147.666 0
12 Kapital in rezerve 70.594 −10
Skupaj obveznosti 1.393.293 14.579

Stiki za medije