Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. kovo 28 d.

2008 m. balandžio 1 d.

Įvadinės pastabos

Viename iš Eurosistemos centrinių bankų susidariusios ypatingos aplinkybės, dėl kurių šis bankas nepateikė savo 2008 m. kovo 7 d., 14 d. ir 21 d. balanso, nepasikeitė, dėl to jis nepateikė ir savo 2008 m. kovo 28 d. balanso. Tad šios savaitės Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje pateikiama naujausia turima minėtojo Eurosistemos nacionalinio centrinio banko pateikta informacija apie balansą, t. y. 2008 m. vasario 29 d. finansinė ataskaita.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. kovo 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,3 mlrd. eurų – iki 149,3 mlrd. eurų dėl likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais (tai Eurosistemos atlikta operacija pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikiną savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija), už kurią atsiskaityta 2008 m. kovo 27 d., ir dėl operacijų su klientais ir su portfelio valdymu susijusių operacijų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 108,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 661 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 77,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 483,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. kovo 26 d., baigėsi 202 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 216 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. kovo 27 d., baigėsi 48,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija. Antradienį, 2008 m. kovo 25 d., baigėsi 15 mlrd. eurų vertės likvidumo didinimo koreguojamosios operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 223,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 136 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 856 1 457
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 023 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 833 1 461
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 620 9 332
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 915 72
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 915 72
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 484 539 −96
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 216 130 14 396
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 377 1 011
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −15 000
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −498
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 −5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 840 604
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 108 332 1 045
8 Valdžios skola eurais 38 640 0
9 Kitas turtas 335 415 2 166
Visas turtas 1 393 293 14 579
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 661 022 −4 727
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 224 581 3 983
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 384 3 791
2.2 Indėlių galimybė 962 235
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 235 −43
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 212 −4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 84 815 4 100
5.1 Valdžiai 77 137 4 190
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 678 −90
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 603 10 807
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 259 −258
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 589 787
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 589 787
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 130 641 −99
11 Perkainojimo sąskaitos 147 666 0
12 Kapitalas ir rezervai 70 594 −10
Visi įsipareigojimai 1 393 293 14 579

Kontaktai žiniasklaidai