Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 marca 2008 r.

1 kwietnia 2008 r.

Uwagi wstępne

Wyjątkowa sytuacja w jednym z banków centralnych Eurosystemu, która uniemożliwiła temu bankowi przedstawienie bilansu na dzień 7 marca 2008 r., 14 marca 2008 r. i 21 marca 2008 r., nie pozwoliła mu także na dostarczenie bilansu na dzień 28 marca 2008 r. Z tego powodu niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu uwzględnia ostatnie dostępne dane bilansowe dostarczone przez ten bank, tj. sprawozdanie finansowe na dzień 29 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 28 marca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 1 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 10,3 mld euro do poziomu 149,3 mld euro w wyniku operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich, która została rozliczona 27 marca 2008 r. (operacja przeprowadzona przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej), oraz w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 108,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,7 mld euro do poziomu 661 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,2 mld euro do poziomu 77,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 0,3 mld euro do poziomu 483,3 mld euro. W środę, 26 marca 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 202 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 216 mld euro. W czwartek, 27 marca 2008 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 48,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro. We wtorek, 25 marca 2008 r., przypadł termin zapadalności zapewniającej płynność operacji dostrajającej w kwocie 15 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1 mld euro (w porównaniu z 0,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,8 mld euro do poziomu 223,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.136 −1
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.856 1.457
2.1 Należności od MFW 9.023 −4
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.833 1.461
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 34.620 9.332
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.915 72
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.915 72
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 484.539 −96
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 216.130 14.396
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.377 1.011
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 −15.000
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −498
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 −5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 34.840 604
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 108.332 1.045
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.640 0
9 Pozostałe aktywa 335.415 2.166
Aktywa razem 1.393.293 14.579
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 661.022 −4.727
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 224.581 3.983
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.384 3.791
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 962 235
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 235 −43
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 212 −4
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 84.815 4.100
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 77.137 4.190
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.678 −90
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 47.603 10.807
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.259 −258
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.589 787
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.589 787
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 130.641 −99
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.666 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 70.594 −10
Pasywa razem 1.393.293 14.579

Kontakt z mediami