Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 март 2008 г.

1 април 2008 г.

Встъпителни бележки

Извънредните обстоятелства в една централна банка от Евросистемата, които ѝ попречиха да представи баланс на 7 март, 14 март и 21 март 2008 г., попречиха на представянето на баланс и на 28 март 2008 г. Поради това консолидираният финансов отчет на Евросистемата за тази седмица отразява последната налична информация от баланс, представен от тази централна банка от Евросистемата, а именно тази от 29 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 28 март 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,3 млрд. евро до 149,3 млрд. евро в резултат на договорена на 27 март 2008 г. операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност (осъществена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв) и извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 108,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 4,7 млрд. евро до 661 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,2 млрд. евро до 77,1 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 0,3 млрд. евро до 483,3 млрд. евро. На 26 март 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 202 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 216 млрд. евро. На 27 март 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 48,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро. На 25 март 2008 г., вторник, настъпи падежът на операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 15 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 3,8 млрд. евро до 223,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 136 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 856 1 457
2.1 Вземания от МВФ 9 023 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 833 1 461
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 620 9 332
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 915 72
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 915 72
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 484 539 −96
5.1 Основни операции по рефинансиране 216 130 14 396
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 377 1 011
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 −15 000
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −498
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 −5
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 840 604
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 108 332 1 045
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 640 0
9 Други активи 335 415 2 166
Общо активи 1 393 293 14 579
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 661 022 −4 727
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 224 581 3 983
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 384 3 791
2.2 Депозитно улеснение 962 235
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 235 −43
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 212 −4
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 84 815 4 100
5.1 Сектор „Държавно управление“ 77 137 4 190
5.2 Други задължения 7 678 −90
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 603 10 807
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 259 −258
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 589 787
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 589 787
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 130 641 −99
11 Сметки за преоценка 147 666 0
12 Капитал и резерви 70 594 −10
Общо пасиви 1 393 293 14 579

Данни за контакт за медиите