Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. marts 2008

1. april 2008

Indledende bemærkninger

De særlige omstændigheder, der forhindrede en af centralbankerne i Eurosystemet i at udarbejde sin balance pr. 7. marts, 14. marts og 21. marts 2008, har også forhindret udarbejdelsen af en balance pr. 28. marts 2008. Derfor afspejler Eurosystemets konsoliderede balance i denne uge de senest tilgængelige balanceoplysninger fra denne centralbank, dvs. dens balance pr. 29. februar 2008.

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. marts 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 10,3 mia. euro til 149,3 mia. euro som følge af en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar, der blev afviklet 27. marts 2008 (Eurosystemet gennemførte denne operation i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve), og kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1 mia. euro til 108,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,7 mia. euro til 661 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,2 mia. euro til 77,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 0,3 mia. euro til 483,3 mia. euro. Onsdag den 26. marts 2008 udløb en primær markedsoperation på 202 mia. euro, og en ny på 216 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 27. marts 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 48,5 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet. Tirsdag den 25. marts 2008 udløb en likviditetstilførende, finjusterende operation på 15 mia euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,8 mia. euro til 223,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.136 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.856 1.457
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.023 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.833 1.461
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.620 9.332
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.915 72
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.915 72
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 484.539 −96
5.1 Primære markedsoperationer 216.130 14.396
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.377 1.011
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 −15.000
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −498
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 32 −5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.840 604
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 108.332 1.045
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.640 0
9 Andre aktiver 335.415 2.166
Aktiver i alt 1.393.293 14.579
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 661.022 −4.727
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 224.581 3.983
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.384 3.791
2.2 Indlånsfacilitet 962 235
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 235 −43
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 212 −4
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 84.815 4.100
5.1 Offentlig forvaltning og service 77.137 4.190
5.2 Andre forpligtelser 7.678 −90
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.603 10.807
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.259 −258
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.589 787
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.589 787
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 130.641 −99
11 Revalueringskonti 147.666 0
12 Kapital og reserver 70.594 −10
Passiver i alt 1.393.293 14.579

Medie- og pressehenvendelser